00373-2020-0013

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 1080 от дата 07.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: gergana.malamova@trakia-uni.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „АКАДЕМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обхвата на проектното решение се базира на архитектурния замисъл за промяна на интериора на съществуващата сграда, както и подобряването на подходите и комуникацията и осъществяването на възможност за по-бърз достъп до всички нива. Комплексът на университета е разположен в Студентски град – Стара Загора като съществуващата сграда на подобект „Библиотека” оформя североизточния му ъгъл. Сградата на бившата библиотека е изградена в периода 1988-1989 година, като част от комплекса на Тракийския университет (бивш ВИЗВМ ) Стара Загора.. След изпълнението си в груб строеж, сградата не е довършена. Тя е отделена на фуга от бл.13 на комплекса, който също не е завършен. Тя граничи с блок 13 на запад, като част от етажите на к.-5.60 (-6.10) и на к.-2.80 заемат и част от него. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧEСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СГРАДАТА Застр. площ 1156,54 м2 Разг. застр. площ 4460,9 м2 3астроен обем 12843 м3 Новото архитектурно решение изисква замяната на по-голямата част от преди проектираните, както и на изпълнените на места подови настилки. Предвижда се изграждането на нови леки преградни стени съгласно новите разпределения, за да се осигури гъвкавост на пространствата. Стените са три типа – щендерни, газобетонови с дебелина 25 и 20 см и тухлени около и в мокрите помещения. Настилките са съобразени с вида на помещението (неговите функции) и са както керамика (теракотни плочки или гранитогрес), така и саморазливни и винилни настилки. Общата цел на настоящата обществена поръчка е осъществяването на качествени строително монтажни работи по проекта.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

„Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Академичен информационен център при Тракийски университет“ гр. Стара Загора", се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят е преценил, че тъй като предметът на поръчката е един строеж по смисъла на издаденото Разрешение за строеж, то не би било целесъобразно разделянето на същата на обособени позиции. Последното би се отразило на качеството и логическата взаимообвързаност на проектните работи. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите по изпълнение на поръчката са систематично свързани, поради което обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции, тъй като това ще доведе до затруднения при изпълнение и отчитане на работите по обекта. Изпълнението на СМР в обхвата на обществената поръчка е обективно неделим процес и поради следните причини: в обхвата на строежа са включени видове работи, взаимообвързани в общо функционално пространство. За качественото изпълнение на строителството е от изключително значение максимално добрата координация и планиране на строително - монтажните работи. С изготвянето на общ инвестиционен проект, Възложителят се е стремил да постигне функционалност с оглед на бъдещата експлоатация, което е постижимо ако изпълнението се извършва от един изпълнител.Целта е да се осигури бързина, ефективност и качество при изпълнението на проекта. Разделянето на процедурата на обособени позиции ще доведе до различно начало на дейностите по поръчката, а оттам и до разминавания при изпълнението, евентуална невъзможност за едновременно изпълнение и съответно необосновано отлагане стартирането на някои от дейностите.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3392456.02 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотиви за избрания ред за възлагане: прогнозната стойност на обществената поръчка попада в праговете на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП като процедурата е публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц.д-р Добри Желев Ярков

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора