Версия за печат

00532-2020-0022

BG-Ардино:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 401 от дата 07.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000235750

BG425, Кмет на Община Ардино, ул. Бели брези №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4238, E-mail: gokcen_emin@yahoo.com, Факс: 03651 4568

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ardino.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ardino.bg/?pid=4,op1.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Ремонт на четири общински сгради в три населени места и изграждане на помещение под изграден навес в с. Башево, общ. Ардино.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предвижда се ремонт на сградата на кметството в с. Брезен, ремонт на обреден дом в с. Бистроглед, ремонт на сградата на ДГ "МИР" в с. Бял извор, ремонт на сградата на читалището в кв. Диамандово, с. Бял извор и изграждане на помещение под изграден навес в с. Башево, общ. Ардино.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка обхваща изпълнение на ремонтни дейности по общински сгради в населените места в Община Ардино, но на основание чл. 46, ал. 1 от ЗОП е направена преценка от възложителя, че предметът на настоящата обществена поръчка няма да бъде разделян на обособени позиции. Като основен мотив за така взетото решение може да се изтъкне обстоятелството, че за качественото изпълнение на поръчката дейностите по нея трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. В случая е налице невъзможност за разделяне на дейностите по обособени позиции и едновременната им реализация от няколко изпълнители, без това да е свързано със значителни затруднения за възложителя и населението на населените места. Наличието на двама или трима отделни изпълнители на различните обекти би довело до конфликт между тях с оглед ограничения периметър на населеното място (свързано с ограничен периметър на строителната площадка) и спазване на предвижданията им за начин и срок за изпълнение на всеки етап . Сградите се намират в една община. Също така за изпълнението на всеки от строителните обекти са необходими големи количества строителни материали, чиито транспорт, съхранение, складиране и доставяне на строителната площадка би било затруднено при наличието на повече от един изпълнител. От друга страна неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции ще допринесе за улеснена комуникация с бъдещия изпълнител на строителството, максимална оперативност при изпълнението и най-ефикасно използване на времевия ресурс. Имайки предвид, че критериите за подбор не са завишени с оглед на сбора на пределните прогнозни стойности на различните обекти, считаме че неразделянето на поръчката на отделни позиции по никакъв начин не ограничава необосновано участието на стопански субекти и не дава необосновано предимство на определени лица. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че включване на строителните обекти в отделни обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 50600 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Редът за провеждане на процедурата е съобразен с общата прогнозна стойност на поръчките с подобен предмет, които ще се възложат от Възложителя през 2020 г. и с обстоятелството, че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация, което от своя страна е основание да не се прилага друг вид процедура, освен избраната. Възложителят счита, че провеждайки предвидената процедура, в най-голяма степен ще се гарантира публичност и прозрачност при разходването на средствата. Освен това, така ще се защити обществения интерес, като от една страна се постигат най-добри условия за Възложителя, от друга ще се насърчи конкуренцията, като се създават равни условия за участие на всички заинтересовани лица.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Изет Изет Шабан

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Ардино