Версия за печат

00818-2020-0004

BG-гр. Ябланица:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 481 от дата 07.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291723

BG315, Община Ябланица, Община Ябланица, България 5750, Община Ябланица, гр. Ябланица, пл. Възраждане № 3, За: гл. експерт ЕППТ - Венцислав Ватков, България 5750, гр. Ябланица, Тел.: 00359 69912126, E-mail: kmet_yablanitsa@mail.bg, Факс: 00359 69912212

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yablanitsa.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://new.yablanitsa.org/main.php?module=aop2&nid=11.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Аварийно-възстановителни работи по почистване и възстановяване на проводимостта на речно корито, приток на р. Вит, в регулационните граници на с. Малък извор, община Ябланица”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва извършване на аварийно-възстановителни работи според изготвен технически проект за обект: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и възстановяване на проводимостта на речно корито, приток на р. Вит, в регулационните граници на с. Малък извор, община Ябланица”. Участъкът от коритото на притока на река Вит се намира в регулационните граници на с. Малък извор, община Ябланица. Налага се извършването на дейности по почистване и възстановяване на проводимостта на дерето. СМР, които следва да се извършат включват изкореняване на млади дървета и храсти за площ от 7986 м2, в т.ч. товарене и извозване и извозване до депо на 10км, Машинно разриване на земни и скални маси - 798,6 м3, Изсичане на дървета, включително натоварване и извозване на депо – 159 бр.; механизиран изкоп на земни и скални маси с багер на самосвал - 798,6 м3, Механизирано профилиране на речното корито - 7986 м2; Превоз на земни и скални маси с камион до депо на 10 км - 798,6 м3.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

Показателите за оценка на офертите:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка включва еднороден предмет на изпълнение за един обект - аварийно-възстановителни работи по почистване и възстановяване на проводимостта на речно корито, приток на р. Вит, в регулационните граници на с. Малък извор, община Ябланица. Предвижда се изпълнение на строително-монтажни работи, чието технологично изпълнението не позволява наличие на повече от един изпълнител на строителната площадка, тъй като ширината на речното корито (дерето) и непосредствената близост на жилищни и стопански постройки не позволява разполагането на едрогабаритна техника на повече от един изпълнител. Наличието на повече от един изпълнител на строителната площадка може да доведе до застрашаване на имотите в близост от наводнение, тъй като газенето на техника, включително едрогабаритна за почистване на земни и скални маси и профилиране на речното корито променя водния отток по време на работа. Поради тази причина Възложителят не предвижда разделяне на обществената поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 892556.49 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Основанието за провеждане на процедурата е необходимост от изпълнение на строителство за обект: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и възстановяване на проводимостта на речно корито, приток на р. Вит, в регулационните граници на с. Малък извор, община Ябланица”. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 892 556.49 лв. (осемстотин деветдесет и две хиляди петстотин петдесет и шест лева и четиридесет и девет стотинки) без ДДС. Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки за строителство на стойност между 270 000 лева и 10 000 000 лева, където попада настоящата обществена поръчка, възложителят прилага процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или т. 13 от ЗОП. С оглед на това, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на процедура „публично състезание“. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура „публично състезание“ осигурява в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката и прозрачност при разходването на финансовите средства, тъй като всички заинтересовани лица могат да подават оферта. С цел да постигнат и най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага чрез определения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при възлагане на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП. Възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка. Всяка от страните по договора за обществена поръчка може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. Възложителят предвижда и поетапно изпълнение на дейностите, съобразно полученото финансиране.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите за възлагане на обществена поръчка. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Найден Пеев Найденов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Ябланица