00373-2020-0010

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

53. Растениевъдство


Решение номер 1036 от дата 05.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, Ректорат, Деловодство - ет. 3, стая 335, За: П. Дечева, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200504fgCm2703479.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодична доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка e с предмет: „Периодична доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в 2 (две) позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Периодична доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 2 „Периодична доставка на минерални торове за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Общата прогнозна стойност на поръчката по двете обособени позиции е в размер от 132752,10 лв. без ДДС (сто тридесет и две хиляди седемстотин петдесет и два лева и 10 ст.) без ДДС, от които: - за обособена позиция № 1 – 107658,10 лв. без ДДС, която представлява 81,097% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 2 – 25094,00 лв. без ДДС, която представлява 18,903% от общата стойност на поръчката; Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156464,00 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозната стойност на обособена позиция № 2 е под 156464,00 лв. и нейната обща стойност не надвишава 20 % от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като прогнознате стойност на обособена позиция № 2 е под прага от 30 000 лв., същата попада в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособена позиция № 2, ще се възложи по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и предвид общата стойност на цялата поръчка, остатъчната стойност от 107658,10 лв. без ДДС - явяваща се прогнозна стойност за обособена позиция № 1, която се възлага с настоящата обществена поръчка – чрез „публично състезание” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 107658.1 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 132752.1 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Настоящата обществена поръчка e с предмет: „Периодична доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в 2 (две) позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Периодична доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 2 „Периодична доставка на минерални торове за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Общата прогнозна стойност на поръчката по двете обособени позиции е в размер от 132752,10 лв. без ДДС (сто тридесет и две хиляди седемстотин петдесет и два лева и 10 ст.) без ДДС, от които: - за обособена позиция № 1 – 107658,10 лв. без ДДС, която представлява 81,097% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 2 – 25094,00 лв. без ДДС, която представлява 18,903% от общата стойност на поръчката; Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156464,00 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозната стойност на обособена позиция № 2 е под 156464,00 лв. и нейната обща стойност не надвишава 20 % от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като прогнознате стойност на обособена позиция № 2 е под прага от 30 000 лв., същата попада в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособена позиция № 2, ще се възложи по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

1. Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на предходните 12 календарни месеца, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане. 2. Настоящата обществена поръчка e с предмет: „Периодична доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в 2 (две) позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Периодична доставка на препарати за растителна защита за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 2 „Периодична доставка на минерални торове за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Общата прогнозна стойност на поръчката по двете обособени позиции е в размер от 132752,10 лв. без ДДС (сто тридесет и две хиляди седемстотин петдесет и два лева и 10 ст.) без ДДС, от които: - за обособена позиция № 1 – 107658,10 лв. без ДДС, която представлява 81,097% от общата стойност на поръчката; - за обособена позиция № 2 – 25094,00 лв. без ДДС, която представлява 18,903% от общата стойност на поръчката; Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156464,00 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозната стойност на обособена позиция № 2 е под 156464,00 лв. и нейната обща стойност не надвишава 20 % от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като прогнознате стойност на обособена позиция № 2 е под прага от 30 000 лв., същата попада в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособена позиция № 2, ще се възложи по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и предвид общата стойност на цялата поръчка, остатъчната стойност от 107658,10 лв. без ДДС - явяваща се прогнозна стойност за обособена позиция № 1, която се възлага с настоящата обществена поръчка – чрез „публично състезание” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОП. 3. Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това – да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200504fgCm2703479.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Доц. д-р Добри Желев Ярков

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора