Версия за печат

00714-2020-0006

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 58 от дата 30.04.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД, бул. Цар Освободител 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613797, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодични доставки на реактиви, медицински консумативи и материали с общо и специфично предназначение за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД за период от 24 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка обхваща доставки на реактиви, медицински консумативи и материали с общо и специфично предназначение за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД за период от 24 месеца. Предметът на поръчката е разделен в 26 обособени позиции. Подробно описание на стоките по всяка позиция-включените в позициите ном.единици,количество и др.специфични изисквания, е предоставено в Техническата спецификация-Приложение 1-неразделна част от документацията към поръчката.Всеки участник в процедурата може да представи предложение за 1 или повече обособени позиции,но е задължително да оферира всички номенклатури в обхвата на конкретната позиция.Възложителят не поставя ограничение за броя на ОП, които ще се възложат на един изпълнител. Посочените в Техническата спецификация количества са ориентировъчни, прогнозни и осреднени и не пораждат задължение възложителят да ги закупи в пълния обем. Изпълнението на доставките се определя от фактическите потребности на лечебното заведение.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 340756.54 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация може да се подаде в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н.

VIII.2) Длъжност

Управител на СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД