Версия за печат

00035-2020-0004

BG-Костинброд:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер РД-05-168 от дата 04.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, Община Костинброд, ул.Охрид №1, За: Тереза Власайкова-експерт социални дейности: по техническа част; Теодор Атанасов - ст.юрисконсулт: по провеждането; Снежа Трендафилова - директор на дирекция ОП и ОП и П и главен юрисконсулт: за публикации, България 2230, Костинброд, Тел.: 0721 68752; 0888 819158; 0721 68712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 0721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/26872.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Закупуване и доставка на хранителни продукти до кухнята на ВЦДОХЗ

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Закупуване и доставка на хранителни продукти до кухнята на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания – с. Безден. Поръчката включва доставка на следните основни групи хранителни продукти: Хляб и хлебни изделия; Месо и месни продукти, риба; Мляко и млечни продукти; Плодове и зеленчуци; Зеленчукови и плодови консерви; Други хранителни продукти; Видовете, ориентировъчните количества и други специфични изисквания към хранителните продукти, предмет на доставка са определени в Техническата спецификация, представляваща част от документацията за участие. Доставките се извършват периодично по заявка на Възложителя. Доставките на Продуктите ще се извършват ежедневно, всеки работен ден, не по-късно от следните часове: (1) хляб и хлебни изделия – до 6:50 часа; (2) всички останали продукти – до 9:00 часа.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането на поръчката се осъществява със средства от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство(ФМ на ЕИП). Наименование на проектно предложение: Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания BGLD-1.004(Rehabilitation center for children with oncohematologic disease), Оперативна програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи. по Оперативна програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи Приоритетни оси: Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е единен и неделим, тъй като включва доставка на хранителни продукти до един обект, като видовете и количествата на отделните доставки ще се определят от конкретните потребноси на Възложителя. Би било нелогично, икономически неизгодно и функционално нецелесъобразно предметът на поръчката да бъде разделян и възлаган на различни изпълнители.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 264103.41 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства на възложителя. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия за участие.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При откриване на процедурата, не е осигурено финансиране за дейностите. Същите ще бъдат възложени при условията на чл.114 от ЗОП. Доставката на Продуктите до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с осигурен от него транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за доставка на съответния вид Продукти, предмет на доставка. Количествата и асортимента (видовете хранителни продукти), посочени в техническите спецификации, са индикативни (прогнозни) и не пораждат задължение за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем. В рамката на договорената обща максимална стойност за поръчката, Възложителят има право да завишава или намалява количествата от даден хранителен продукт, както и да не заявява асортимент съобразно изискванията и предписанията на държавни контролни органи и нормативните документи, регламентиращи тази дейност, както и съобразно своите нужди до размера на общата стойност на поръчката, посочена в договора за доставка, сключен с Възложителя.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП , в 10- дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.1, т.1 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията, с копие до община Костинброд.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Трайко Андреев Младенов

VIII.2) Длъжност

кмет на община Костинброд