Версия за печат

01271-2017-0004

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на СО-район Сердика, бул. Княгиня Мария-Луиза 88, За: инж. Никола Онов, България 1202, София, Тел.: 02 9218036, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.serdika.bg/index.php/2-uncategorised/66-2017-08-28-17-45-10.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РСР17-РД93-9 от 14.07.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01271-2017-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А 2.Обособена позиция №2 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А 3. Обособена позиция № 3 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А. Пълното описание на дейностите е дадено в Техническа спецификация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РСР18-ДГ55-22/01.08.2018г. История от 01.08.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ДЗЗД ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2016, район Лозенец, бул.Никола Вапцаров №10, ет.3, офис 5, България 1324, София, Тел.: 0888 214930, E-mail: lukos@abv.bg, Факс: 0888 214930

Интернет адрес/и:

URL: www.lukos-bg.com.

Изпълнителят е МСП: не

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ул.Христо Максимов №35, вх.Б, ет.4, ап.10, България 1111, София, Тел.: 0888 214930, E-mail: lukos@abv.bg, Факс: 0888 214930

Интернет адрес/и:

URL: www.lukos-bg.com.

Изпълнителят е МСП: не

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД, бул.Шипченски проход, бл.230, вх.Г, ет.8, ап.14, България 1111, София, Тел.: 0885 104743, E-mail: apisarska@abv.bg, Факс: 0885 104743

Интернет адрес/и:

URL: www.lukos-bg.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

180

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1329908.22 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

01.04.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1329908.22 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

04.05.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Тодор Славов Кръстев
VII.2)
Длъжност: кмет на СО-район "Сердика"