Версия за печат

00022-2020-0007

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

40. Психология


Решение номер A-741 от дата 30.04.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9, За: Величко Праматаров, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20283, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.asenovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Външна техническа помощ при изпълнението на проект: „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. на РСУО – регион Асеновград“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва осигуряване на три броя експерти - Специалист техническо изпълнение, Инженер транспортна техника и технологии, Еколог, включени в състава на Екипа за управление на проекта. Освен осигуряването на гореописаните експерти, в задълженията на изпълнителя на обществената поръчка влизат следните основни дейности: 1. Осигуряване на мониторинг при изпълнението на дейностите по проекта; 2.Упражняване на контрол върху дейността на изпълнителите на договорите по проекта; 3.Следене за спазване на графика за изпълнение на проектните дейности; 4.Следене за недопускане на нередности при изпълнението на проекта; 5.Предоставяне на становища по компетентност в хода на изпълнението на дейностите по проекта 6.Участие в изготвянето на междинни отчети съгласно изискванията на УО на ОПОС за отчитане на проекта 7.Участие в проверки на място на изпълнителите по договорите по проекта 8.Оказване на съдействие на възложителя при извършване на проверки от контролни органи в хода на изпълнение на проекта.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.006-0001-С01 (Д – 34 – 41/29.06.2018 г.), за изпълнението на проект „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. на РСУО – регион Асеновград“, фиинасиран от Оперативна програма Околна среда 2014 - 2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В съответствие с чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е преценил възможността за разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Съгласно § 29 от ДР на ЗОП, „обособена позиция" е такава част от предмета на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка. Услугите предмет на поръчката са взаимообвързани и за качественото им изпълнение е необходимо да бъдат изпълнявани комплексно от един изпълнител. Дейностите по техническа помощ обхващат целия жизнен цикъл на проекта и изискват оперативна и непрекъсната координация и взаимодействие между експертите, осигуряване на необходимите ресурси и контрол върху тяхното използване. Възложителят вече е формирал екип за управление на проекта от свои служители, като целта на настоящата обществена поръчка е избор на членове на екипа, които да подпомогнат възложителя в управлението на проекта. Разделянето на обществената поръчка би довело до затруднения по отношение на управлението и контрола на различните аспекти на проектното управление и затруднена комуникация между експертите, ангажирани с отделните управленски дейности. В този смисъл възлагане на дейностите по настоящата поръчка на един изпълнител ще гарантира по-добро ниво на комуникация, качество на процесите на управление на отделните проектни дейности и ясни отговорности на отделните експерти в хода на работния процес. В допълнение, разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно от гледна точка на необходимостта Възложителят да предвиди допълнителни ресурси за управление и контрол на няколко договора с външни изпълнители, ангажирани с управлението и организацията на проектните дейности. С оглед на горепосоченото Възложителят е преценил, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 138000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност за услуги, извън услугите по приложение №2, от 70 000 лв. без ДДС до 271 000 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 138 000 лв. без ДДС и попада в приложното поле на чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20 ал. 2, т. 2 от ЗОП. Възложителят желае максимална прозрачност при възлагането на обществената поръчка и реши да открие процедура публично заседание по ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публичното състезание. Провеждането на този вид процедура осигурява в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.04.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Теньо Николов Манолов

VIII.2) Длъжност

Зам.-Кмет на Община Асеновград, оправомощен със Заповед №А-2217/14.11.2019г.