Версия за печат

00447-2019-0003

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG341, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева - главен юрисконсулт, България 1111, София, Тел.: 02 9486172, E-mail: antonia.georgieva@registryagency.bg, Факс: 02 929486166

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.portal.justice. govenment.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/e5616f61-3647-4b87-aa57-d54c69b3e4bb.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-7 от 07.05.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2019-003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция - Бургас


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-87 от 30.08.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Венс - 7 - С ООД, бул. Княз Ал. Дондуков - Корсаков 86, вх. А, ет. 6, ап. 14, България 1000, София, Тел.: 02 9449323, E-mail: www.vens7@abv.bg, Факс: 02 9449323

Интернет адрес/и:

URL: www.vens7@abv.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция - Бургас

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
27568.8 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

05.03.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
27568.8 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Приемо-предавателен протокол: 21.02.2020 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.04.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Асенова
VII.2)
Длъжност: началник на отдел "ПОАНД" и оправомощен възложител, съгласно Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.