Версия за печат

00016-2020-0006

BG-Априлци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 173 от дата 27.04.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов-Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-634-content.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци ”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на поръчката е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП. В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени строително-монтажни работи на обект „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци ”, финансирани по Договор № BG06RDNP001-19.004-0004-C01 от 25.10.2019 г. , за отпускане на финансова помощ по, процедура BG06RDNP001-19.004 - МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_1_М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура „ по Програма за развитие на селски райони за периода 2014-2020 (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор № BG06RDNP001-19.004-0004-C01 от 25.10.2019 г. , за отпускане на финансова помощ по, процедура BG06RDNP001-19.004 - МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_1_М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура „ по Програма за развитие на селски райони за периода 2014-2020 (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Мотиви за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции: Неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции се обуславя от следните причини: • Всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. • Дейностите, които следва да се извършат в настоящата поръчка са систематично свързани, поради което с оглед правилното и последователно изпълнение на дейностите предмет на поръчката, тя не се разделя на обособени позиции. • Разделянето на настоящата обществена поръчка на обособени позиции ще затрудни възложителя по отношението на процесите по възлагане и контрол на дейностите, предмет на поръчката. С оглед спецификата на проектното предложение, а именно - общ финансов ресурс за предмета на тази поръчка и невъзможността същият да бъде разделен на обособени части, представлява също невъзможност за Възложителя за разделянето на настоящата ОП на обособени позиции. В този смисъл, спецификата на проекта, по който се финансирана настоящата обществена поръчка, не предполага целесъобразност на разделянето на същата .

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 159552.22 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотиви за избор на процедурата Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност от 270 000 лв. до 10 000 000 лева, Възложителят прилага някоя от предвидените в чл. 18, ал.1, т.12 или 13 на ЗОП. В конкретния случай, прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 159 552,22 лева без ДДС, но на Възложителя към момента на стартиране на действия по възлагане на настоящата обществена поръчка са известни и други поръчки за възлагане със сходен предмет и тяхната обща стойност е в границите визирани в чл. 20, ал.2, т. 2 от ЗОП. Предвид обстоятелството, че естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление и безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП за публично състезание. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП , целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от бюджета на Общината.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.04.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Инж. Тихомир Михайлов Кукенски

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Априлци