Версия за печат

00360-2020-0010

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

73. Електроенергетика. Топлоенергетика. Ядрена енергетика.


Решение номер З-102 от дата 24.04.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Ася Величкова, България 1431, София, Тел.: 02 9230578, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

,,Доставка на топлинна енергия за небитови нужди в УМБАЛ Александровска ЕАД с адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски №1 и ул. Здраве №2 за срок от 3 години“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на топлинна енергия за небитови нужди" в УМБАЛ "Александровска ЕАД с адрес: гр. София, ул.Св.Георги Софийски №1 и и ул. Здраве №2 за срок от 3 години. Абонатните номера на възложителя са следните: 2088 - І Хирургичен блок; 2090 - ІІ Хирургичен блок; 2093 - Кожна клиника; 2097 - Клиника по психиатрия; 2099 - ІІ-ра вътр. клиника; 2101 - Болнична аптека; 2105 - Поликлиника; 2134 - Администрация; 2949 - Детска клиника; 3755 - Детска псих. клиника; 6892 - Блок клинична лаборатория; 6902 - Клиника по неврология, всичките с адрес ул. "Св.Г.Софийски" № 1 и №2103 - Съдебна медицина, с адрес ул. "Здраве" № 2.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на настоящата обществена поръчка, разделянето на обособени позиции не е възможно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1950000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, възложителите могат да възложат обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Съгласно чл. 39, ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), производството и преносът на електрическа и/или топлинна енергия, подлежат на лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съгласно разпоредбите на чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗЕ за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. Настоящата поръчка е с предмет: ,,Доставка на топлинна енергия за небитови нужди в УМБАЛ Александровска ЕАД с адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски №1 и ул. Здраве №2 за срок от 3 години“ . За територията на Столична община, КЕВР е издала лицензии на „Топлофикация София” ЕАД, със срок на действие 20 години, видно от интернет страницата на „Топлофикация София“ ЕАД: https://toplo.bg/about/license, и от интернет страницата на КЕВР: https://portal.dker.bg/registri/litsenzii?q=%E2%84%96%D0%9B-031-02%2F+, позиция 20, а именно: Лицензия №Л-033-05/ 15.11.2000 г.за дейността „пренос на топлинна енергия на територията на София” и Лицензия №Л-031-02/ 15.11.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия” със същия териториален обхват и краен срок. С оглед на изложеното, "Топлофикация София" ЕАД, ЕИК 831609046 е носител на изключителни права за осъществяване на дейността „пренос на топлинна енергия на територията на София” и за осъществяване на дейността „производство на топлинна енергия” на територията на Столична община по силата на административен акт, поради което са налице условията за прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, възложителят няма да прилага разпоредбите на чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и покана за участие няма да бъде изпращана, като договора ще бъде сключен с „Топлофикация София“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Ястребец" №23Б, ЕИК 831609046, притежаващо изключителното право да предоставя услугите по “пренос на топлинна енергия” за територията, попадаща в обхвата на настоящото договаряне. Договорът ще бъде сключен при Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от “Топлофикация София” ЕАД на лицензионната територия на гр. София.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Във връзка с осъществяването на контрол върху процедурите на договаряне, на основание чл. 134 от ППЗОП доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящото решение, няма да бъдат изпращани, тъй като същите са достъпни в електронен публичен безплатен регистър, поддържан от Комисия за енергийно и водно регулиране на интернет адрес https://portal.dker.bg/registri/litsenzii?q=%E2%84%96%D0%9B-031-02%2F+, позиция № 20

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 , ал.1, т.5 от ЗОП, в 10-дневен срок от публикуването на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.04.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор