00360-2020-0009

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

36. Социални дейности, Социален мениджмънт, Управление и контрол на условията на труд и социално предприемачество


Решение номер З-101 от дата 24.04.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Ася Величкова, България 1431, София, Тел.: 02 9230578, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на оператор за отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е избор на оператор за отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Отпечатването на ваучерите за храна може да се извършва само от оператор, при спазване на изискванията на Наредба №7/09.07.2003 г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. Предоставянето на ваучерите за храна ще се извършва ежемесечно въз основа на писмена заявка до изпълнителя със списък с трите имена на ползвателите на ваучери и с посочена номинална стойност на ваучерите за всеки ползвател. Конкретната ежемесечна потребност е в зависимост от числеността на правоимащите лица, условията на положения труд за съответния месец и изпълнението на изискванията на Наредба №11 от 21.12.2005 г. Ориентировъчния брой служители, за които ще се предоставят ваучери е 800 човека. Изпълнителят следва да опакова ваучерите в плик, персонализиран с името на конкретния ползвател. Доставката на ваучерите ще е за сметка на оператора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са взаимосвързани. Разделянето им би довело до технически затруднения за успешното изпълнение на поръчката в цялост, в случай на невъзлагане на обособена позициия. Икономически неизгодно е предметът на поръчката да бъде разделян и възлаган на различни изпълнители.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 199990 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.04.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор