01389-2020-0002

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер 13 от дата 24.04.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна 48, За: Росица Кючукова - експерт Обществени поръчки, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.gtvarna.com.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Периодична доставка на дизелово гориво за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна" за период от 3 (три) години

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка чрез покупка на Дизелово гориво Б6, с допълнителна характеристика: дизелово гориво с 6 % биодизел за дизелови двигатели: Количество-11 400 000 л. (единадесет милиона и четиристотин хиляди литра) + 20 % за целия срок на договора. Посоченото количество е прогнозно за срока на действие на договора и за Купувача/Възложител не възниква задължение да заяви цялото количество за доставка; Качество: Доставеното дизелово гориво трябва да отговаря на нормите за съответните показатели БДС EN 590 – горива за дизелови двигатели, в съответствие с НАРЕДБА за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС 156/15.07.2003 г. обн. в ДВ бр. 66/2003 г. и посл. изм. в ДВ. бр. 63 от 31 Юли 2018 г. и БДС. С всяка партида доставено дизелово гориво Продавача предоставя на Купувача Декларация за съответствие на качеството на течните горива, както и всички други необходими документи. Страна на произход: България, ЕС. Година на производство: 2020 г.- 2023 г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка попада в един клас съгласно Общият терминологичен речник /CPV/ 09134200-9 и не включва разнородни дейности/доставки, поради което същата е неделима и не е целесъобразно да бъде разделяна на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 13486200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 138, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП секторните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие в случаите, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. В § 3 от Заключителните разпоредби на Постановление № 347 на МС от 8.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016г. e направено изменение на Постановление № 191 на Министерския съвет от 2016г. за одобряване на списък на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл.191, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки (ДВ, бр.61 от 2016г.), като приложението към член единствен е изменен с допълване на списъка на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл.191, ал.1, т.6 от ЗОП. Съгласно § 5 от Заключителните разпоредби, постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Постановлението е обнародвано в бр.99 от 13.12.2016 г. на "Държавен вестник". Към момента на откриване на настоящата процедура стоката, предмет на същата - Дизелово гориво, е включена в списъка на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал.1, т.6 от ЗОП, което дава право на възложителя да открие процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП, за сключване на договор за доставка на необходимия продукт. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл.1 и чл.2 от ЗОП. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходването на средства, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения, както и постигане на оптимално благоприятни цени за определеното количество на договаряните стоки и възможно най-кратки срокове за сключване на договор за доставка.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се провежда по правилата на съответната стокова борса и приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП и договорът се сключва по правилата на съответната стокова борса. Договорът за доставка се сключва по реда на ЗСБТ, чрез борсов посредник. Горивата трябва да отговарят на БДС и изискванията на действащите нормативни актове. На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, Възложителят може да не прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП, когато сключва договори на основание: чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП и не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица. Във връзка с изпълнението на чл. 65, ал. 2, изр. второ от ППЗОП, при подписване на борсовия договор определеният за изпълнител следва да представи: документите по чл. 58, ал. 1 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП, както и декларация за отсъствието на обстоятелства по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици / ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/ и декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В съответствие с нормите на разпоредбата на чл. 196, ал. 1 във вр. чл. 197, ал. 1,т. 5 от ЗОП, жалба може да се подава в 10 /десет/ дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедурата по договаряне.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.04.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Злати Петров Златев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на Градски транспорт ЕАД