00035-2020-0003

BG-Костинброд:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер РД-05-141 от дата 14.04.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, община Костинброд, ул.Охрид №1, За: Снежа Трендафилова - директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359721 68712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/26392.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Транспортиране (сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд и поддържане на чистотата на територии за обществeно ползване

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Транспортиране(сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд и поддържане на чистотата на територии за обществeно ползване, в обхват, съгласно Техническите спецификации и документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

2

Критериите за подбор:

2

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

2

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е неделим по своята същност, предвид обстоятелството, че дейностите, включени в предмета на поръчката, са технологично обвързани помежду си в съответствие с техническата спецификация, нормативната уредба по Закона за управление на отпадъците, които се осъществяват от лица с разрешителни за дейност от държавен орган - МОСВ и са свързани със сложна организация на материален и човешки ресурс. В тази връзка, с цел качественото изпълнение, дейностите, предмет на поръчката, е целесъобразно и в защита на публичния интерес, да бъдат изпълнявани от един икономически оператор. При разделяне на обособени позиции има опасност, изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или да се оскъпи, поради необходимостта от сложна координация между отделните изпълнители на дейности по поддържане на хигиената на обществени територии в съответствие с нормативните изисквания по ЗУО. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до затруднения за страните по възникналите правоотношения и липса на гаранции за качественото изпълнение на възлаганите дейности, попадащи в обхвата на ЗУО, за изпълнение на дейности от годишната план-сметка, одобрена от Общински съвет Костинброд и за спазване на честотата/ кратността на сметоизвозването на генерираните неопасни отпадъци от населението на община Костинброд, съгласно Заповед № РД-05-577/30.10.2019 г., за границите и вида на услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1666666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 19, ал. 1, от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.1, т.1 б „б“ от ЗОП, когато публичен възложител, възлага обществена поръчка за услуга с прогнозна стойност, по-голяма или равна на 271 хил. лева, до съответния праг, в случая е 1 666 666,67 (един милион шестотин шестведет и шест хиляди шестотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева, без ДДС, прилага някоя от процедурите, предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-3, 6-8, 11-13 от ЗОП. В случая, за максимална защита на публичния интерес и принципите на чл.2 от ЗОП, и при липса на основания за провеждане на ограничена процедура и в изпълнение на чл.73, ал.1 от ЗОП, възложителят е избрал: открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всяка относимата информация, се публикува в административна преписка в профила на купувача за ОП 2020-3, на адрес: http://kostinbrod.bg/archives/26392

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.04.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Трайко Андреев Младенов

VIII.2) Длъжност

кмет на община Костинброд