Версия за печат

03486-2020-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер 1 от дата 14.04.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000458752

BG421, ДЕТСКА ГРАДИНА ЗДРАВЕЦ, град Пловдив, ул. Георги Икономов № 12а, За: Стоян Даскалов - директор, България 4000, Пловдив, Тел.: 0884 202475, E-mail: cdgzdravec@abv.bg, Факс: 032 699014

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://cdgzdravec.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://cdgzdravec.eu/?page_id=30.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЗДРАВЕЦ“ – гр. Пловдив по пет обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЗДРАВЕЦ“ – гр. Пловдив и включва следните пет обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”; Обособена позиция 2 „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”; Обособена позиция 3 „Доставки на хляб и тестени изделия”; Обособена позиция 4 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”; Обособена позиция 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”. Извършват се доставки на хляб, тестени изделия - закуски, мляко и млечни хранителни продукти, месо, месни хранителни продукти, риба и яйца, пресни плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни продукти и плодови и зеленчукови консерви, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации и Обявлението за обществена поръчка. В условията за участие са посочени прогнозни количества, определени за 24 месеца, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детското заведение и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 166233.46 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена по реда на чл. 21, ал. 8, т. 1 от ЗОП въз основа на действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 24 месеца. Настоящата обществена поръчка има за предмет доставки и с оглед определената прогнозна стойност попада в праговете по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, поради което обществената поръчка се възлага с процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.04.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

СТОЯН ВАСИЛЕВ ДАСКАЛОВ

VIII.2) Длъжност

ДИРЕКТОР