Версия за печат

00210-2016-0009

BG-Бургас:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 176032788

BG341, Регионална здравна инспекция – Бургас, ул. Александровска 120, За: Цанка Димитрова, Багряна Петкова, България 8000, Бургас, Тел.: 00359 56807305, E-mail: rzi@rzi-burgas.com, Факс: 00359 56816261

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rzi-burgas.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rzi-burgas.com/obsht.%20porachki%20ramkovo%20sporazumenie1.htm.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-18-02 от 10.03.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2016-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ – Бургас по Рамково споразумение № СПОР -48/30.12.2016 г. на Централния орган за покупки (ЦОП) към Министерство на финансите-обществена поръчка по реда на 82, ал.4 ЗОП- вътрешен конкурентен избор.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 32-Д-05 от 25.04.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Район Възраждане, бул. Тодор Александров № 42, България 1303, София, Тел.: 00359 29174104, E-mail: rtodorov@lukoil.bg, Факс: 00359 29622228

Интернет адрес/и:

URL: www.lukoil.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ – бензин и дизелово гориво.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

25.04.2017 г. 

Крайна дата

31.01.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
69900 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.01.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: чл.9, ал. 2 от Договор № 32-Д-05/25.04.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас”; Преди промяната: Доставките по този договор ще се извършват до 31.01.2019 г.; След промяната: Доставките по този договор ще се извършват до 31.05.2019 г. или до сключване на ново рамково споразумение с предмет: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ въз основа на процедура на ЦОП към Министерство на финансите, което от двете събития настъпи първо.; Правно основание: чл. 116 ЗОП във връзка с Допълнително споразумение № 1/22.11.2018 г. към Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: “Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика”
Променено условие: чл.9, ал. 2 от Договор № 32-Д-05/25.04.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас”; Преди промяната: Доставките по този договор ще се извършват до 31.05.2019 г. или до сключване на ново рамково споразумение с предмет: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ въз основа на процедура на ЦОП към Министерство на финансите, което от двете събития настъпи първо.; След промяната: Доставките по този договор ще се извършват до 31.01.2020 г. или до сключване на ново рамково споразумение с предмет: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ въз основа на процедура на ЦОП към Министерство на финансите, което от двете събития настъпи първо.; Правно основание: чл. 116 ЗОП във връзка с Допълнително споразумение № 2/19.04.2019 г. към Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: “Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика”
Променено условие: чл.9, ал. 2 от Договор № 32-Д-05/25.04.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас”; Преди промяната: Доставките по този договор ще се извършват до 31.01.2020 г. или до сключване на ново рамково споразумение с предмет: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ въз основа на процедура на ЦОП към Министерство на финансите, което от двете събития настъпи първо.; След промяната: Доставките по този договор ще се извършват до 31.01.2020 г. или до сключване от РЗИ-Бургас на нов договор за доставка на гориво вследствие провеждане на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал.3 от ЗОП по ново рамково споразумение на ЦОП към Министерство на финансите (съгласно Решение № РМФ-49/29.08.2019 г.), което от двете събития настъпи първо.; Правно основание: чл. 116, ал.1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, предвид влязло в сила Решение № РМФ-49/29.08.2019 г. за определяне на изпълнители по рамково споразумение за доставка на автомобилно гориво за периода до 31.01.2021 г., както и с оглед предстоящото сключване от ЦОП към Министерство на финансите на ново рамково споразумение, което ще доведе до прекратяване действието на Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г.,
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
73085 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.04.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Георги Иванов Паздеров
VII.2)
Длъжност: Директор на РЗИ-Бургас