Версия за печат

01075-2020-0009

BG-Сливен:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер РД-07-170 от дата 09.04.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 829053806

BG342, Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД, бул. Шести септември № 27, За: Боряна Вълчева, България 8800, Сливен, Тел.: 0359 44623465, E-mail: viksliven@viksliven.com, Факс: 0359 44623413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://vik.sliven.net.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vik.sliven.net/pk/1-302560.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС „Сливен“, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на обществената поръчка: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС „Сливен“, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга е част от инвестиционен проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД” финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Включва проектиране, строителство и авторски надзор за реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Сливен. Обектът е от I категория, съгласно Наредба №1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи. Инвестиционни намерения и обем: "Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от яз. "Асеновец" до разпределителна шахта в гр. Сливен, включително водопроводи до и от съоръжение за прекъсване на напора, водопровод за преливна вода, шахти и съоръжения към тях". Проектиране и строителство на 7,483 км водопроводна мрежа, както и съоръжения към тях, в населено място гр. Сливен Реконструкция на Довеждащ водопровод от резервоар V=2500 м3 от система Мечкарево до ВВМ на гр. Сливен". Проектиране и строителство на 1,170 км водопроводна мрежа (без сградни отклонения), както и съоръжения към тях, в населено място гр. Сливен Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложеното към документацията Приложение 1 - Изисквания на Възложителя (Техническата спецификация).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Показателите за оценка на офертите:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на от „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД”, процедура BG161M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ АДБФП № Д-34-82/24.09.2019г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не позволява разделяне на обособени позиции, тъй като представлява водопроводна мрежа с обща техническа функция находяща се в гр. Сливен. При разделянето на поръчката на обособени позиции и в случай на избор на различни изпълнители по тях, разпокъсаността ще доведе до забавяне на строителството, което ще се отрази на обществеността, както и до затруднения на Възложителя за навременното въвеждане в експлоатация на обекта. Освен това се създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането на обекта и от оскъпяването на отделните видове дейности. В тази връзка, разделянето на процедурата на две или повече обособени позиции, ще доведе до различно начало на изпълнение на съответните дейности, а от там и до разминаване и необосновано отлагане на изпълнението на строежа. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и взаимозависими строителни дейности, които следва да бъдат извършени в определена технологична последователност. Необходимо е да е осигури работеща синхронизация на различните строително- монтажни работи и дейности и се изисква разработване на единна и цялостна концепция за изпълнение предмета на поръчката. Това налага спазване на определена технологична последователност, използване на оборудването и взаимовръзка между отделните дейности, с оглед постигане на необходимото качество и срок на изпълнение.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 16835394.65 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката предполага провеждане на открита процедура. Целта e да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за възложителя условия, като от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.04.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Севдалин Рашев Рашев

VIII.2) Длъжност

Управител