Версия за печат

02711-2019-0011

BG-Попово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: Ралица Тодорова, България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/hrn/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 4 от 23.01.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2019-0011
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Периодична доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки включително и за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на организиран ловен туризъм от ТП Държавно ловно стопанство "Черни Лом”гр.Попово при „СИДП” ДП Шумен за 2019 год. в обособени позиции като Позиция № 1 включва :периодична доставка чрез покупка на месо и месни продукти, на риба –прясна и други морски и речни продукти, на мляко и млечни продукти, олио, зехтин и оцет, подправки – пакетирани, брашно и тестени изделия, варива, пресни плодове, пресни зеленчуци, подправки – пресни, замразени зеленчуци, консерви и полуфабрикати, ядки - печени/пържени, продукти за топли напитки и яйца.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 19 от 01.04.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG334, ЕТ ПЛАМКО-ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ, ул. Гагарин № 12, България 7800, Попово, Тел.: 0897 891900, E-mail: et-plamko@mail.bg, Факс: 0608 43526

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Периодична доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на ОЛТ от ТП ДЛС "Черни Лом”гр.Попово за 2019 год. в обособени позиции: Позиция № 1 – „Периодична доставка чрез покупка на хранителни продукти плодове и зеленчуци”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
15000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

01.04.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
7943.64 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.04.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Симеон Цанков Давидков
VII.2)
Длъжност: Директор на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово