Версия за печат

01073-2020-0007

BG-Мъглиж:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер РД-09-120 от дата 07.04.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, Община Мъглиж, пл. Трети март № 32, За: З. Светославова, България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://maglizh.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://maglizh.com/page/1524/Profil-na-kupuvacha.html?page=2.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Приготвяне и доставяне на Топъл обяд по домовете на потребителите, по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Приготвяне и доставяне на Топъл обяд по домовете на потребителите, по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”. Храната се предоставя на до 170 представители на целевата група през всички работни дни за периода от деня, следващ деня на сключване на договор с АСП до 19.06.2020 г. Възложителят предвижда и следната опция: Ако след сключване на договор с избрания изпълнител, Община Мъглиж осигури средства за предоставяне на услугата на потребителите за нов период след 19.06.2020г. до 31.07.2020 г., на избрания изпълнител ще бъде възложено изпълнението на услугата от датата на осигуряване на средства до 31.07.2020 г. на стойност до 10 625 лв. без ДДС и допълнително сумата до 1 700 лв. без ДДС за транспортни разходи.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, не са включени обособени позиции. Основание за това си решение, Възложителят намира в характеристиките и особеностите на подлежащите на изпълнение услуги, които са взаимосвързани, и разделянето им е, както неефективно, така и нецелесъобразно, предвид, че ще доведе до невъзможност за качествено изпълнение на поръчката. Взаимосвързани са отделните дейности, включени в предметния обхват на изпълнение от обекта на възлагане, чието функционално предназначение и техническо изпълнение не позволява механичното им разделяне в отделни обособени позиции и би довело до невъзможност за качествено изпълнение на съответната част от обществената поръчка. Дейностите по приготвяне и доставяне на Топъл обяд по домовете на потребителите, по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”, се извършва от изпълнителя с транспорт, отговарящ на изискванията на ЗХ. Разходът за транспортиране и съхраняване ще се осигури от средствата по проекта. Така обоснованите аргументи, безусловно сочат, че обществената поръчка следва да бъде осъществена от един Изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 25882.5 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

За възложителя е налице правната възможност да избере изпълнител на посочената обществена поръчка чрез пряко договаряне с определени лица, тъй като обществената поръчка е за услуга по приложение № 2 и е на стойност по чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП. Услугата е по приложение № 2 с код по CPV 55521200-0 услуги свързани с доставка на храна. Община Мъглиж има възможност да кандидатства по целева програма «Топъл обяд удома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.», утвърдена със Заповед РД01-209 от 27.03.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, за финансиране и реализиране на дейностите по приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на потребителите за периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г., финансирана от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане. Цели на дейностите: приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-I9 са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Цел на Програмата: Приготвяне и доставка на топъл обяд до дома в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Целеви групи (обхват):1.Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.2.Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.3.Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.Приготвената храна се доставя ежедневно до дома на потребителя, в работни дни. При наличие на икономии, в почивните и празничните дни, може да се осигурява и годна за директна консумация храна консервирана или пакетирана, която отговаря на санитарно-хигиенните изисквания, в съответствие с установените изисквания и необходимите противоепидемични мерки.При обработването на лични данни, кандидатът е длъжен да спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка е обработ ването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и българското законодателство в областта на зашитата на личните данни. Възложителят предвижда и следната опция: Ако след сключване на договор с избрания изпълнител, Община Мъглиж осигури средства за предоставяне на услугата на потребителите за нов период след 19.06.2020г. до 31.07.2020 г., на избрания изпълнител ще бъде възложено изпълнението на услугата от датата на осигуряване на средства до 31.07.2020 г. на стойност до 10 625 лв. без ДДС и допълнително сумата до 1 700 лв. без ДДС за транспортни разходи.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„АЛФА СЪРВИС 3” ЕООД, с. Ягода, общ. Мъглиж, ул.Трети март № 7, plterzieww@abv.bg

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгл.чл.197, ал.1, т.5, б."а" от ЗОП, жалбата може да се подава в 10-дневен срок от публикуване на решението.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.04.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Господин Антонов Господинов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Мъглиж