Версия за печат

00045-2020-0006

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 99 от дата 03.04.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

BG421, Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №15А, За: Звено ОП - Петя Гавазова, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 00359 32644388

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на лекарствен продукт с INN Palonosetron за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствен продукт с INN Palonosetron за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на настоящата процедура, разделянето на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 30833.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

„Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД има сключен договор с „Фьоникс Фарма“ ЕООД за доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък и извън Позитивен лекарствен списък от 07.10.2019 г. На 11.03.2020 г. в деловодството на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД е постъпило писмо с вх.№ 701/11.03.2020 г. от „Фьоникс Фарма“ ЕООД, в което заявяват, че са настъпили непредвидени обстоятелства, състоящи се в неочаквани затруднения при доставката на лекарствения продукт с INN Ondansetron, а именно притежателят на разрешението за употреба на лекарствения продукт временно преустановява продажбите на територията на Република България до юли 2020 г. Към писмото прилагат и Уведомление по чл.54, ал.2 от ЗЛПХМ за преустановяване на продажбите адресирано до Изпълнителния директор на ИАЛ с наш вх.№700/11.03.2020 г. Незабавно е отправено запитване към „Медекс“ ООД и „Софарма Трейдинг“ АД, относно доставка на лекарствен продукт със същия ATC код. В деловодството на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД е постъпило писмо с вх. №699/11.03.2020г. от „Софарма Трейдинг“ АД и писмо с вх. № 703/11.03.2020г. от „Медекс“ ООД, в които и двете дружества заявяват, че нямат наличност от гореописания лекарствен продукт и не могат да изпълнят заявката. „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД има сключен договор с „Софарма Трейдинг“ АД за доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък и извън Позитивен лекарствен списък от 02.10.2019 г., част от който е лекарствения продукт с INN Palonosetron. Прогнозното количество, съгласно сключения договор, в частта по обособена позиция №64: Palonosetron, е до 100 ампули. Лекарственият продукт с INN Palonosetron е аналогичен с лекарствения продукт с INN Ondansetron, като е със същия ATC код и от същата анатомо-терапевтична група. В деловодството на лечебното заведение е постъпило писмо от „Софарма Трейдинг“ АД с вх.№698/11.03.2020г., в което съобщават, че ще доставят само 22 ампули от лекарствения продукт с INN Palonosetron, а другото количество от заявените 100 ампули ще бъде доставено в края на март, ако разполагат с налични количества. След евентуалната доставка на заявените 100 (сто) броя ампули, гореописаният договор ще се счита за прекратен, в частта по обособена позиция №64: Palonosetron, поради достигане на максимално допустимото количество и максимално допустимата стойност на доставките, на основание чл.17, ал.1, буква „б“ от договора. Към настоящия момент е обявена извънредна епидемиологична ситуация в световен мащаб, касаеща разпространението на Коронавирус – COVID-19, което от своя страна затруднява и дори спира доставките на лекарствени продукти. При направено пазарно проучване, чрез отправени запитвания към дългогодишни договорни партньори, които имат възможност да извършват доставка - „Медекс“ ООД и „Фармнет“ ЕАД, бяха получени два броя оферти, както следва: - „Медекс“ ООД с вх.№725/13.03.2020г., които предлагат цена за опаковка 45,01лв. с ДДС; - „Фармнет“ ЕАД с вх.№726/13.03.2020г., които предлагат цена за опаковка 37,00лв. с ДДС; В случая е налице хипотезата на чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки, като изключителното обстоятелство, което налага неотложно възлагане е пандемията, предизвикана от Коронавирус инфекцията, която създава пречки при производството и доставка на лекарствени продукти в целия свят, включително лекарствения продукт с INN Ondansetron. Това от своя страна налага незабавно лекарствения продукт с INN Ondansetron да бъде заменен с друг аналогичен лекарствен продукт. Липсата на лекарствен продукт от анатомо-терапевтичната група на антиеметици и лекарства против гадене и по-конкретно антагонисти на серотониновите 5-HT3-Рецептори ще доведе до спиране на лечението на онкологично болни пациенти и влошаване на здравословното им състояние, защото гореспоменатите лекарствени продукти са включени в назначаваното лечение с химиотерапия.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„Фармент“ ЕАД, ЕИК 202513217, седалище и адрес на управление гр. Варна, р-н Младост, бул. Република №5.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1 т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.04.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Парашкев Милчев Цветков

VIII.2) Длъжност

Управител