Версия за печат

05960-2020-0001

BG-село Семчиново:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

3. Енергийна ефективност...


Решение номер 6 от дата 02.04.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000344026

BG423, Народно читалище Серафим Янакиев Червенко-1933, ул. Първа №6, За: Николай Кавазов, България 4475, село Семчиново, Тел.: 0879 351033, E-mail: chitaliste.simeonovec@gmail.com, Факс: 0879 351033

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/217-chitalishte-simeonovets.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Основен ремонт на сградата на народно читалище "Серафим Янакиев Червенко-1933", находящо се в УПИ ІX - за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, община Септември”.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка се изразява в извършване на основен ремонт на сградата на Народно Читалище "Серафим Янакиев Червенко-1933", находящо се в УПИ ІX - за читалище, кв.46 по плана на с. Симеоновец, община Септември.Обектът предмет на инвестиционното решение се намира в УПИ IX – за читалище, кв. 46 по планa на с. Симеоновец, община Септември, ул. „Първа„ № 36. Обектът се определя на четвърта категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „д“ от ЗУТ и чл.9, (1) от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. Сградата се обслужва посредством улици от север и изток, като е разположена в източната част на имота. От север е разположено площадно пространство, което е от локално значение, а от запад има озеленена площ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Обществената поръчка се финансира по проект „Основен ремонт на сградата на народно читалище "Серафим Янакиев Червенко-1933”, в изпълнение на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №: BG06RDNP001-19.124-0003-C01/28.02.2020г., мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”, на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до затруднения на възложителя. Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи с доставка на съответното технологично оборудване за обект: „Основен ремонт на сградата на народно читалище "Серафим Янакиев Червенко-1933", находящо се в УПИ ІX - за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, община Септември”. Разделянето му на обособени позиции или на отделни процедури е не ефективно и в случай на избор на различни изпълнители по тях, разпокъсаността ще доведе до забавяне на строителството, което ще се отрази на качеството на СМР предвид значимостта на инсталациите, както и до затруднения на възложителя за навременното въвеждане в експлоатацията на обекта. Изпълнението на строителните работи с необходимите доставки, е тясно свързано както с избора на строителен подход, така и с доставката, монтажа и пуска на съответните инсталации. Спецификата на обекта предполага единни решения, които могат да бъдат постигната единствено при съвместното изпълнение на всички дейности на обществената поръчка. Евентуално отделяне на доставката на оборудването в отделна обособена позиция, ще доведе до последващи проблеми за изпълнение на строителните работи, с оглед специфичния характер на доставките – изграждане на пожароизвестителна инсталация, доставка и монтаж на тоалетна мифка и смесители, доставка и монтаж на бойлек, вкл. Спирателна и обезопасителна арматура и др., които са пряко обвързани със строителни мероприятия във връзка с необходимият им за целта монтаж и пуск в експлоатация, а от там и завършеността на отделните компоненти в сградата, предмет на строителна интервенция. В този смисъл, тъй като възложителят търси единство и целесъобразност, разделянето на обособени позиции не е удачно, с оглед спецификата на обекта. Посочената хипотеза застрашава предвиденото от читалището строителство, както и финансовият интерес на възложителя за целесъобразно разходване на средства за постигане на качествен резултат и успешно изпълнен проект. Безспорно, включените в предмета на поръчката доставки са пряко свързани със строителството и необходимост за неговото изпълнение и завършеност за приемане на обекта с констативен протокол 15 (акт 15) и последващо въвеждане в експлоатация.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 353783.94 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност съгласно предвидените прагове в чл.20 от ЗОП, обществената поръчка да бъде възложена на основание чл. 20, ал.2, т.1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП, чрез Публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.04.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Николай Асенов Кавазов

VIII.2) Длъжност

Председател на читалищното настоятелство на Народно читалище "Серафим Янакиев Червенко-1933"