01389-2020-0001

BG-гр. Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

73. Електроенергетика. Топлоенергетика. Ядрена енергетика.


Решение номер 10 от дата 02.04.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Росица Кючукова, България 9009, гр. Варна, Тел.: 052 572200, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка (чрез покупка) на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Чрез поръчката се цели избор на доставчик – координатор на стандартна балансираща група на електрическа енергия по свободно договорени цени, който да предложи най – изгодни условия за доставка на електрическа енергия до обектите на „Градски транспорт” ЕАД гр. Варна, присъединени на ниво средно напрежение. Общото прогнозно потребление до всички обекти на Възложителя, посочени в т. 12 от Раздел I "Технически спецификации" от Документацията за участие, за целия срок на изпълнение на договора е 4 000 MWh. Доставяната активна електрическа енергия следва да е с качество, отговарящо на нормативните изисквания съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата процедура не е разделена на обособени позиции. Като се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Не е на лице такава част от предмета на настоящата обществена поръчка, която може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, систематично свързана с другите позиции. Поради технологичната свързаност на потреблението на електрическа енергия, не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 436000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура е съобразен с прогнозната стойност на поръчката, която попада в рамките на стойностите по чл. 20, ал.2, т.2 от ЗОП, като въложителите прилагат процедура по чл.18, ал.1, т.12.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срок за подаване на жалби чл. 197, ал.1.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.04.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Злати Петров Златев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор