00016-2020-0004

BG-Априлци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 143 от дата 31.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, ул.Васил Левски№109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственот, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-632-content.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на фабрично нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката обхваща доставка на един брой фабрично нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци, отговарящ на техническите изисквания, описани подробно в техническата спецификация

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Тъй като прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за доставки по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, вида на процедурата съгласно чл.18, ал.1, т.12 е публично състезание. Съгласно чл.18, ал.2 от ЗОП публичното състезание е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 158333 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тихомир Михайлов Кукенски

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Априлци