Версия за печат

00733-2020-0005

BG-Смолян:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 180 от дата 31.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 120503871

BG424, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД, бул.България №2, За: Недялка Стаевска, Мария Милковска, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalsmolyan.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: Закупуване на един брой биохимичен анализатор за нуждите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, с подробно описани технически характеристики в техническата спецификация - приложение №2; - доставка на медицинска апаратура; - монтаж/инсталация и пускане в експлоатация на доставената медицинска апаратура; - обучение за работа с доставената медицинска апаратура, с продължителност минимум 1 (един) ден; - минимален гаранционен срок на апаратурата – 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация. - минимален срок на гаранционно обслужване на апаратурата – 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация. - Предложенията на участниците трябва да бъдат за фабрично нова медицинска апаратура, да не е била демонстрационна, да не е рециклирана или демо оборудване. Всички части на устройствата трябва да бъдат нови, без дефекти и да не бъдат демооборудване.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции не е целесъобразно, поради комплексния характер на медицинската апаратура. Разделянето на отделните елементи от апаратурата на обособени позиции би нарушило функционалната цялост и взаимосвързаност на оборудването.Тяхното отделяне и възлагане на различни изпълнители би създало технически затруднения за успешното изпълнение на поръчката, включително и хипотезата, процедурата да не приключи с договор за всички доставки от предмета на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 85000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид възложени процедури за медицинска апаратура през предходните 12 месеца, които като прогнозна стойност попадат в праговете по чл. 20, чл. 1, т. 1, буква "б" е налице основание за прилагане на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Марин Димитров Даракчиев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор