Версия за печат

00045-2020-0005

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 94 от дата 31.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

BG421, Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №15А, За: Екатерина Манчева, Мария Шишкова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на вакуумен елемент - фабрично нова рентгенова тръба към OBI, съвместима с Мултимодален линеен ускорител за фотонна и електронна терапия модел “Clinac iX”, производител „Вариан Медикал Систем“ – САЩ“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на вакуумен елемент - фабрично нова рентгенова тръба към OBI, съвместима с Мултимодален линеен ускорител за фотонна и електронна терапия модел “Clinac iX”, производител „Вариан Медикал Систем“ – САЩ“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката обхваща доставка на вакуумен елемент, който е част от системата на Мултимодалния медицински линеен ускорител модел Clinac iX и технически не е самостоятелен, има предназначение на рентгенова тръба към OBI (вградена система за рентгенови изображения) и поради това не подлежи на разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 84600 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

„Комплексен онкологичен център - Пловдив” ЕООД е едно от най-големите звена за лечение на злокачествени и доброкачествени новообразувания на територията на Република България. Лечебното заведение разполага с модерен Лъчетерапевтичен комплекс и осигурява лечение на голям брой пациенти. Част от медицинското оборудване в Отделението по Лъчелечение е Мултимодален линеен ускорител за фотонна и електронна терапия модел “Clinac iX”, производител „Вариан Медикал Систем“ – САЩ“. „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД има сключен договор за сервизно обслужване на гореописаната медицинска апаратура, след проведена обществена поръчка, като в стойността на сервизното обслужване е включено доставка и подмяна на резервни части без вакумни елементи. След зачестили технически проблеми и неизправности, възникнали с визуализиращата система на линейния ускорител е извършена диагностика, подробно описана в Рапорт от сервизна поръчка №133 от 24.03.2020 г. и е констатиран проблем с вакуумен елемент – рентегова тръба към OBI, която е необходимо да бъде подменена с нова, тъй като не подлежи на ремонт. Визуализиращата система е изключително важна за прецизното позициониране на пациентите в координатната система на линейния ускорител и за точното изпълнение на дозиметричния план, като работата без тази система е недопустима и дори опасна за пациентите, а прекъсването на лечението на същите пациенти може да се окаже животозастрашаващо. Видно от гореизложеното се налага в най-кратък срок да бъде отстранена повредата и да бъде възстановено нормалното функциониране на медицинската апаратура, поради което не е възможно да бъдат спазени сроковете за провеждане на процедура по чл.178, ал.1 от ЗОП. Предвид настъпилата повреда и необходимостта от бързото отстраняване, с оглед своевременното лечение на пациентите в лечебното заведение, съгласно действащото законодателство, съществува възможност за провеждане на съкратена процедура по чл.178, ал.4 от ЗОП. Въз основа на гореизложеното определям срок за получаване на оферти от 10 дни от изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Парашкев Милчев Цветков

VIII.2) Длъжност

Управител