Версия за печат

00074-2020-0003

BG-Белослав:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

19. Корабно инженерство - корабостроене, корабоводене, корабни машини и механизми


Решение номер 63 от дата 31.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103600001

BG33, Белфери ЕООД, ул.Цар Симеон Велики 23, За: Иван Томов - управител Юлияна Рачева-юрисконсулт, България 9178, Белослав, Тел.: 0885 851932, E-mail: belferi@abv.bg, Факс: 05112 4070

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.belferi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/belferi-504/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на резервни части за винтово-рулева колана , тип SRP 60, schottel за моторен ферибот "Белослав"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Моторен ферибот "Белослав" е построен и пуснат в експлоатация 2001г.Корпусът на ферибота е метален, набран по правилата на Български корабен регистър.Ферибота е предназначен за транспортна връзка между двата бряга на канал №2 град Белослав. Фериботът е с открита платформа за превоз на автомобили и друга мобилна сухопътна техника , два апарела , снабдени с хидравлика за фиксиране към брега , изнесен команден мостик на единия борд и помещение за пътници със седящи места. Има следните характеристики: Бруто регистър тона: 299 регистрови тона Дължина: 57,34 метра Ширина : 14,00 метра Височина на борда : 2,49метра Газене : 1,8 метра Надводен борд : 0,69 метра Дедуейт: 228 тона Нето тона : 90 тона Клак - корпус BR 100 A5 W CAR FERRY, механинизми BR MC. Главни двигатели: дизел мотори BF 4M 1013 EC "DEUTZ" , с обща мощност 408 kW Дизел генератори - АД -30 СМ , 40 КВт , 2 броя с мощност 38 кVА. Устройства: - швартови; - котвени; - рулево- хидравлично тип "Shottel" Техническото предложение на кандидатите трябва да отговаря на техническите и функционални характеристики в настоящата спецификация и да е съобразено с изискванията възложителя за максимални габаритни размери и техническа окомплектовка на резрвни части за винтово-рулева колона SRP 60, schottel. Технически предложения, които не отговарят на техническата спецификация и техническите изисквания не се допускат до участие в обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на настоящата обществена поръчка на обособени позиции не е целесъобразно, тъй като обществената поръчка е неделима по своята същност, предвид обстоятелството, че предметът на същата е неделим. Съществува риск при разделянето на поръчката на обособени позиции, изпълнението прекомерно да се затрудни технически и/или да се оскъпи. С оглед на последното е невъзможно и нецелесъобразно разделянето на обществена поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 44000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.18,ал.1,т.12 и ал.2, / в сила от 15.04.2016г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 31.12.2019г., / при условията на чл.178 от ЗОП – публично състезание, във връзка с чл. 20, ал.2, т.2 от ЗОП и във връзка с Глава двадесет и пета, раздел II от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и ППЗОП, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалби могат да се подават в 10 дневен срок от: изтичане срока по чл.179 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Михайлов Томов

VIII.2) Длъжност

Управител