Версия за печат

02260-2020-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

61. Педагогически науки


Решение номер РД-10-1022 от дата 30.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000458204

BG421, ОУ Димитър Талев - гр. Пловдив, ул. Кузман Шапкарев № 1, За: Ирина Чолакова - Директор, България 4004, Пловдив, Тел.: 0359 32692034, E-mail: primary.school@ou-dtalev.info, Факс: 0359 32692034

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ou-dtalev.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): www.ou-dtalev.info/talev/?page_id=143.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на учебници, учебни комплекти и осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учениците от I до VII клас в ОУ "Димитър Талев" - гр. Пловдив, за учебната 2020/2021г. по шест обособени позиции“, със следните обособени позиции: - ОП № 1 „Издателство „Бит и Техника“ ООД“; - ОП № 2 „Издателство „КЛЕТ България“ ООД“; - ОП № 3 „Издателство „Просвета-София“ АД; - ОП № 4 „Издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, представлявано от „С.А.Н.-ПРО“ ООД“; - ОП № 5 „Издателство „Изкуства“ ЕООД; - ОП № 6 „Издателска къща „Рива“ АД“.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва доставка на учебници, учебни комплекти и осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учениците от I до VII клас в ОУ "Димитър Талев" - гр. Пловдив, за учебната 2020/2021г. по шест обособени позиции“, със следните обособени позиции: ОП № 1 „Издателство „Бит и Техника“ ООД“; ОП № 2 „Издателство „КЛЕТ България“ ООД“; ОП № 3 „Издателство „Просвета-София“ АД; ОП № 4 „Издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, представлявано от „С.А.Н.-ПРО“ ООД“; ОП № 5 „Издателство „Изкуства“ ЕООД; ОП № 6 „Издателска къща „Рива“ АД“. Необходимите количества за всяка обособена позиция са подробно посочени в конкретни заявки за всяко издателство, като общата стойност на обществената поръчка възлиза на общо 55 880.95 лева без ДДС, разделени по позиции, както следва: За ОП № 1 - 2414.50 лв. без ДДС; За ОП № 2 - 19459.35 лв. без ДДС; За ОП № 3 - 27049.65 лв. без ДДС; ОП № 4 - 4933.00 лв. без ДДС; за ОП № 5 - 365.65 лв. без ДДС и ОП № 6 - 1658.80 лв. без ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 55880.95 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят е избрал да възложи настоящата процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП предвид факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определни изпълнители поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. Учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от ЗАПСП. Съгласно чл. 18, ал. 1 от същия закон, авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. Тези авторски права са предоставени от автора на издателя посредством издателски или друг договор, от който произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в процедурата за оценяване и одобряване, съгласно Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Съгласно чл. 162 от ЗПУО министърът на образованието и науката утвърждава списък на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за съответната учебна година, като списъкът се публикува на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката преди началото на учебната година. Познавателните книжки и учебници, които не са включени в утвърдения от министъра списък, не може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование. Като се има предвид уредената в Наредба № 10 от 19.12.2017 г. процедура за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и на промените в тях, то може да се приеме, че притежанието на разглежданите авторски права се изследва в рамките на процедурата, в резултат на която съответният учебник/книжка/помагало се одобрява, т.е. щом съответното издателство е посочено в утвърдения на основание чл. 162 от ЗПУО списък, то е безспорно, че то притежава авторски и изключителни права за издаване и разпространение на съответните познавателни книжки, учебници и учебни помагала, като тези права са признати по законоустановения ред от министъра на образованието и науката. Със Заповед № РД09-48/13.01.2020 г. министърът на образованието и науката е утвърдил списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година. Съгласно чл. 164 от ЗПУО учебниците и учебните помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет, а познавателните книжки и учебните помагала, които се използват в предучилищното образование, се избират от учителите, които преподават в съответната група в детската градина или в училището. В съответствие с посочените законови изисквания е направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 г., съгласно който са избрани и следва да се доставят учебници, учебни помагала и електронно четими варианти на учебници за учениците от I до VII клас в ОУ "Димитър Талев"- гр.Пловдив. Единствените възможни изпълнители на доставките на необходими учебници, учебни помагала и електронно четими варианти на учебници, са притежаващите авторски права върху тях издателства, поради което с тях следва да се сключат договори за доставка.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ППЗОП възложителят няма да изпраща покани за участие в процедурата, а директно ще заяви на съответните издателства нужните количества и след влизане в сила на настоящото решение ще сключи договори за обществена поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата ще бъдат сключени договори за обществена поръчка, както следва: За ОП № 1 с Издателство "Бит и техника" ООД с ЕИК 103795327; За ОП № 2 с Издателство "Клет България" ООД с ЕИК 130878827; За ОП № 3 с Издателство "Просвета - София" АД с ЕИК 131106522; За ОП № 4 със "С.А.Н. - ПРО" ООД с ЕИК 813044200, като представител на Издателство "Пиърс Едюкейшън Лимитид", по ОП № 5 с Издателство "Изкуства" ЕООД с ЕИК 128526690, и по ОП № 6 с Издателска къща "Рива" АД с ЕИК 204152370. При подписването на договорите изпълнителите представят освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Срокът за подписване на договори е до 10.04.2020г., а срокът за доставка на заявените учебници, учебни помагала и електронни четими варианти на учебници е до 04.09.2020г.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ирина Маркова Чолакова

VIII.2) Длъжност

Директор на ОУ "Димитър Талев" - гр. Пловдив