Версия за печат

02711-2020-0093

BG-Попово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

53. Растениевъдство


Решение номер 13 от дата 30.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул.Михаил Маджаров № 68, За: Ралица Тодорова, България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/uslagro/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско и ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Агротехнически услуги - жътва на зърнени и маслодайни култури с включен транспорт и ТРО на територията на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово за 2020г."

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Извършване на агротехнически услуги - жътва на зърнени и маслодайни култури с включен транспорт и ТРО на територията на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово, а именно: - жътва на пшеница на пределна площ до 286 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 120 т. пшеница зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово, разпределена по землище, отдели и площ, подробно описани в техническата спецификация на поръчката; - жътва на царевица на пределна площ до 575 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 300 т. царевица зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС " Черни Лом" гр. Попово, разпределена по землище, отдели и площ, посочени в техническата спецификация; -жътва на овес на пределна площ до 40 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 10 т. овес зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово, разпределена по землище, отдели и площ, посочени в техническата спецификация; -жътва на слънчоглед на пределна площ до 200 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 50 т. слънчогледови семки до база за съхранение на територията на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово, разпределена по землище, отдели и площ, подробно изписани в техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не включва разнородна дейност, поради което поръчката не е разделена на позиции. За изпълнението на обществената поръчка е необходимо изпълнителят да осигури и разполага с един вид техника за жътва на пшеница,царевица,овес и слънчоглед и един брой от вид за транспорт и прибиране на ожънатата продукция. Четирите култури се жънат и прибират в различни периоди, поради което разделяне на поръчката практически не е нужно и не е обусловено.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 25000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 172710 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден списък на обществените поръчки за 2020г. на СИДП ДП - ЦУ и ТП по вид и прогнозна стойност в лв., без ДДС с обща стойност за ДП от 172710,00 лева без ДДС по т.15 от Раздел "Услуги" от Приложение №1 към Заповед № 414/11.12.2019г. на Директора на "Североизточно държавно предприятие" ДП гр.Шумен.


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата обществена поръчка се обявява на основание Приложение №1 към Заповед № 414 от 11.12.2019г. на Директора на "СИДП" ДП гр.Шумен, изменена със Заповед №17/13.01.2020г.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Симеон Цанков Давидков

VIII.2) Длъжност

Директор ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово