Версия за печат

02278-2020-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

61. Педагогически науки


Решение номер 1 от дата 27.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000452967

BG421, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, ул. Божидар Здравков № 3а, За: Костадинка Донкова – заместник директор АСД, България 4000, Пловдив, Тел.: 0878 418520, E-mail: karnegy@alekoplovdiv.bg, Факс: 032625 673

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://oualeko.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://oualeko.com/new/profilkup/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от I до VI клас за учебната 2020/2021 г. при Основно училище „Алеко Константинов“, град Пловдив“. Обществената поръчка обхваща общо пет обособени позиции, всяка от които включва доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници от съответното издателство, посочени в раздел IV.3 от настоящото решение.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за учениците от I до VI клас в ОУ "Алеко Константинов" - гр. Пловдив, за учебната 2020/2021г. по пет обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 - "Доставка на учебници по учебен предмет „Математика” за учениците от V и VІ клас, издавани от издателство „Архимед 2” ООД, за учебната 2020 г./2021 г.“ на обща стойност 2013,50 лв. с ДДС съответно 1677,92 лв. без ДДС съгласно одобрена Рекапитулация на необходимите средства; -Обособена позиция № 2 - "Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от I до VІ клас, издавани от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД, за учебната 2020 г./2021 г. на обща стойност 6620,34 лв. с ДДС съответно 5516,95 лв. без ДДС съгласно одобрена Рекапитулация на необходимите средства; -Обособена позиция № 3 - "Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от I до VI клас, издавани от издателство „ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД, за учебната 2020 г./2021 г. на обща стойност 23385,59 лв. с ДДС съответно 19487,99 лв. без ДДС съгласно одобрена Рекапитулация на необходимите средства; -Обособена позиция № 4 - "Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от II, III, IV, V и VІ клас, издавани от издателство „ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД", представлявано от "С.А.Н.-ПРО" ООД, за учебната 2020 г./2021 г. на обща стойност 3393,90 лв. с ДДС съответно 2828,25 лв. без ДДС съгласно одобрена Рекапитулация на необходимите средства; -Обособена позиция № 5 - "Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от V и VІ клас, издавани от издателство „БГ УЧЕБНИК" ЕООД, за учебната 2020 г./2021 г. на обща стойност 2609,82 лв. с ДДС съответно 2174.85 лв. без ДДС съгласно одобрена Рекапитулация на необходимите средства. Необходимите количества за всяка обособена позиция са подробно посочени в конкретни заявки по представената бланка от всяко издателство, като общата стойност на обществената поръчка възлиза на общо 31685,96 лева без ДДС съответно 38023,15 лева с вкл. ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 31685.96 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят е избрал да възложи настоящата процедура по реда на чл.79, ал. 1, т. 3, б."в" от Закона за обществените поръчки предвид факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определени изпълнители поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. Учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закон за авторското право и сродните му права. Съгласно чл. 18, ал. 1 от същия закон, авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. Тези авторски права са предоставени от автора на издателя посредством издателски или друг договор, от който произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в процедурата за оценяване и одобряване, съгласно Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Съгласно чл. 162 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) министърът на образованието и науката утвърждава списък на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за съответната учебна година, като списъкът се публикува на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката преди началото на учебната година. Познавателни книжки, учебници и учебни помагала, които не са включени в утвърдения от министъра списък, не може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование. Като се има предвид уредената в Наредба № 10 от 19.12.2017 г. процедура за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и на промените в тях, то може да се приеме, че притежанието на разглежданите авторски права се изследва в рамките на процедурата, в резултат на която съответният учебник/книжка/помагало се одобрява, т.е. щом съответното издателство е посочено в утвърдения на основание чл. 162 от ЗПУО списък, то е безспорно, че то притежава авторски и изключителни права за издаване и разпространение на съответните познавателни книжки, учебници и учебни помагала, като тези права са признати по законоустановения ред от министъра на образованието и науката. Със Заповед № РД-09-48/13.01.2020 г. министърът на образованието и науката е утвърдил списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година. Съгласно чл. 164 от ЗПУО учебниците и учебните помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет, а познавателните книжки и учебните помагала, които се използват в предучилищното образование, се избират от учителите, които преподават в съответната група в детската градина или в училището. В съответствие с посочените законови изисквания е направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 г., съгласуван с Протокол с вх.№ ОС-2 от 05.03.2020 г. на Обществения съвет при Основно училище "Алеко Константинов"- град Пловдив, съгласно който са избрани и следва да се доставят учебници, учебни помагала и електронно четими варианти на учебници за учениците от I до VI клас в Основно училище "Алеко Константинов"- град Пловдив. Единствените възможни изпълнители на доставките на необходимите учебници, учебни помагала и електронно четими варианти на учебници, са притежаващите авторски права върху тях издателства, поради което с тях следва да се сключат договори за доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ППЗОП възложителят няма да изпраща покана, а директно ще заяви на съответните издателства нужните количества и след влизане в сила на настоящото решение ще сключи договори за обществена поръчка. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.65, ал.2 от ППЗОП, след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата ще бъдат сключени договори за обществена поръчка, както следва: За ОП № 1 с Издателство "Архимед 2" ЕООД с ЕИК 202097555; За ОП № 2 с Издателство "Клет България" ООД с ЕИК 130878827; За ОП № 3 с Издателство "Просвета - София" АД с ЕИК 131106522; За ОП № 4 със "С.А.Н. - ПРО" ООД с ЕИК 813044200, като представител на Издателство "Пиърс Едюкейшън Лимитид" и за ОП № 5 с издателство „БГ УЧЕБНИК" ЕООД с ЕИК 201264752. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Срокът за подписване на договори е до 10.04.2020г., а срокът за доставка на заявените учебници, учебни помагала и електронни четими варианти на учебници е до 04.09.2020г. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Срокът за подписване на договори е до 10.04.2020г., а срокът за доставка на заявените учебници, учебни помагала и електронни четими варианти на учебници е до 04.09.2020г.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Петров Ангелов

VIII.2) Длъжност

директор