02893-2020-0001

BG-БУРГАС:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

61. Педагогически науки


Решение номер 1 от дата 25.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000042597

BG341, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ, УЛ. ЦАР СИМЕОН I 23, За: Гергана Кибарова, България 8000, БУРГАС, Тел.: 0895 507584, E-mail: slavejkovoto@abv.bg, Факс: 056 846071

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://slaveykovoto.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://slaveykovoto.org/profil-na-kupuvatcha-2/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от 1-7 клас от ОУ"П.Р.Славейков"-Бургас за учебната 2020/2021 година

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от 1-7 клас от ОУ"П.Р.Славейков"-Бургас за учебната 2020/2021 година по 8 обособени позиции, както следва: По обособена позиция 1 - доставка от издателство "Клет България"ООД - за нуждите на учениците от 1, 2, 3, 4, 5,6 и 7 класове. Обособена позиция 2 - доставка от издателство "Просвета-София"АД, „Просвета Азбуки“ЕООД и „Просвета Плюс“ЕООД - за нуждите на учениците от 1, 2, 3, 4, 5,6 и 7 класове. По обособен апозиция 3 - доставка от издателство "Пиърсън Едюкейшън - Лонгман" Представлявано от "САН - ПРО"ООД - за нуждите на учениците от 2, 3, 4, 5 и 6 класове. По обособена позиция 4 - доставка от издателство "Бит и техника"ООД - за нуждите на учениците от 3, 4, 5,6 и 7 класове. По обособена позиция 5 - доставка от издателство Издателска къща „Рива“ АД- за нуждите на учениците от 1,2 клас. По обособена позиция 6 - доставка от издателство „Архимед 2“ EООД- за нуждите на учениците от 5, 6 клас. По обособена позиция 7 - доставка от издателство СД ,,Педагог 6“ - Делев, Луизова и с-ие - за нуждите на учениците от 7 клас. По обособена позиция 8 - доставка от издателство ,,Изкуства“ ЕООД - за нуждите на учениците от 7 клас. Необходимите количества са подробно описани в конкретни заявки към всяко издателство . Мястото на изпълнение на доставката е на адрес: град Бургас, ул.“Цар Симеон I “№ 23, ОУ“П.Р.Славейков“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 35000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

V.1 Учебниците, учебните комплекти и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2 т.3 от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАППС/. Мотивите за избора на процедура по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от ЗАПСП. Съгласно чл. 18, ал. 1 от същия закон, авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. Тези авторски права са предоставени от автора на издателя посредством издателски или друг договор, от който произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в процедурата за оценяване и одобряване, съгласно Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Съгласно чл. 162 от ЗПУО министърът на образованието и науката утвърждава списък на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за съответната учебна година, като списъкът се публикува на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката преди началото на учебната година. Предвид уредената в Наредба № 10 от 19.12.2017 г. процедура за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и на промените в тях, притежанието на разглежданите авторски права се изследва в рамките на процедурата, в резултат на която съответният учебник/книжка/помагало се одобрява, т.е. щом съответното издателство е посочено в утвърдения на основание чл. 162 от ЗПУО списък, то е безспорно, че то притежава авторски и изключителни права за издаване и разпространение на съответните познавателни книжки, учебници и учебни помагала, като тези права са признати по законоустановения ред от Министъра на образованието и науката. Със Заповед № РД09-48/13.01.2020 г. министърът на образованието и науката е утвърдил списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година. Съгласно чл.164, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование познавателните книжки,учебниците и учебните комплекти за безвъзмездно ползване от децата и учениците, се избират от учителите, които преподават по образователното направление в съответния етап от степента на образование в дадена образователна институция от утвърдения от Министъра на образованието и науката списък, след съгласуване с обществения съвет. В съответствие с посочените законови изисквания е направен избор на познавателни книжки,учебници и учебни памагала за учебната 2020/2021 година, съгласуван с Протокол с вх.№593 от 17.03.2020 г. на Обществения съвет. Предвид всичко гореизложено, провеждането на друг вид процедура по реда на ЗОП би довело до нарушаване на авторски и други права на интелектуалната собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт (Заповед на министъра на образованието и науката, с която се утвърждава Списъкът на познавателните книжки,учебниците и учебните комплекти за безвъзмездно ползване от учениците от 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти,5-ти, 6-ти и 7-ми клас), както и до нарушаване правото на отделните преподаватели да избират познавателните книжки,учебниците и учебните комплекти за безвъзмездно ползване от учениците от 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми клас, по които ще преподават през съответната учебна година, предвид извършения и впоследствие съгласуван избор, реализиран при стриктно съблюдаване на нормативните изисквания.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Предвид разпоредбите на чл.65, ал.1 от ППЗОП, съгласно която "Възложителят може да не прилага чл.64, ал.2 и 3, когато сключва договори на основание чл.79, ал.1, т.3, 4, 7 и 8, чл.164, ал.1, т.3, 4, 9 и 10 и чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП. Необходимата информация за провеждане на процедурата се посочва решението за нейното откриване", и с оглед на обстоятелството,че в настоящия случай е налице предвидената в същия хипотеза /а именно - ще се сключват договори на основание чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП/ възложителят ще се възползва от предвиденото в посочената разпоредба по чл.65, ал.1 от ППЗОП и няма да прилага чл.64, ал.2 и 3 от ППЗОП, тоест - да изпраща покани за участие в процедурата, тъй като след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата ще сключват договори на основание чл.79, ал.1, т.3, буква "в" от ЗОП с определени /гореописани/ лица, притежаващи авторски права, както следва: по обособена позиция 1 - с издателство "Клет"ООД ", по обособена позиция 2 - с издателство Просвета-София"АД, „Просвета-Плюс“ и „Просвета Азбуки“ по обособена позиция 3 - с издателство "Пиърсън Едюкейшън- Лонгман", представлявано от "САН-ПРО"ООД, по обособена позиция 4 - с издателство "Бит и техника"ООД, по обособена позиция 5- с издателство ИК „Рива“ АД, по обособена позиция 6 – с издателство –„Архимед 2“ EООД, по обособена позиция 7 – с издателство - СД ,,Педагог 6“ - Делев, Луизова и с-ие, по обособена позиция 8 – с издателство - ,,Изкуства“ ЕООД.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При подписване на договора всяко издателство представя освен документите по чл.112 ал.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл.54 ал.1 т.7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване се определя на 10/десет/ дни при спазване на разпоредбите на чл.197 ал.1 т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Силвия Аврамова Георгиева

VIII.2) Длъжност

директор