Версия за печат

00579-2020-0003

BG-с.Струмяни:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер ОП-3(1) от дата 25.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, с.Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, За: Василка Панкова, България 2825, с.Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на СМР за обект: Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

С настоящия проект се предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение на Напоителен канал „Асен Итов” на кота 1014,00м и нов водопровод от водовземното съоръжение до съществуващ водопровод за питейно-битово водоснабдяване от ВС ”Шашка река” в района на с. Илинденци с дължина 12 035м. Напоителен канал „Асен Итов” започва от съществуващо водохващане на р. Влахинска на кота 1050м. Каналът е част от Напоителна система „Асен Итов”, която обхваща площите по левия бряг на р. Струма между Кресна и Сандански. До мястото на водовземното съоръжеуние за водопровода канала няма разклонения и в него не се включват други канали или тръбопроводи. Каналът е оразмерен да провежда 1200л/сек. За водовземането от р. Влахинска е издадено Разрешително за водовземане №41120038/23.08.201Зг. с цел напояване от Басейнова дирекция Западнобеломорски район Благоевград. Оператор на напоителната система е Напоителни системи клон „Струма-Места”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

Показателите за оценка на офертите:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка включва еднороден предмет на изпълнение – СМР на довеждащ водопровод. Технологично изпълнението на СМР за обектите е взаимосвързано, като изграждането на водопровода засяга територия на община Струмяни.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 9832030.24 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка е открита на основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, ал. 2, т. 9, чл. 20, ал. 2, т. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. Основанието за провеждане на процедурата е необходимост от изпълнение на СМР за обект: допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни, както следва: с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица. В настоящия случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 9 832 030.24 (девет милиона осемстотин тридесет и две хиляди и тридесет лева и двадесет и четири стотинки) лева без ДДС. Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки за строителство на стойност между 270 000 лева и 10 000 000 лева, където попада настоящата обществена поръчка, възложителят прилага процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или т. 13 от ЗОП. С оглед на това, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на процедура „публично състезание“. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура „публично състезание“ осигурява в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката и прозрачност при разходването на финансовите средства, тъй като всички заинтересовани лица могат да подават оферта. С цел да постигнат и най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага чрез определения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при възлагане на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП. Възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка. Всяка от страните по договора за обществена поръчка може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите за възлагане на обществена поръчка. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Димитров Илиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Струмяни