Версия за печат

00373-2020-0009

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 776 от дата 23.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, ст. 335 - Деловодство, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: gergana.malamova@trakia-uni.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“, обособена в десет позиции, както следва:ОП№1„Надграждане на видеолапароскопска система“;ОП№2 „Система за интраоперативна сонография“;ОП№3 „Артроскоп“;ОП№4„Висок клас ехографска система за дерматология и диагностика на тумори“;ОП№5„Системи за дистанционен трансфер на образ, видео и данни /оборудване за 2 зали/“;ОП№6„Спектрофотометър на отражение VIS“;ОП№7„Софтуер за оценка на семенна течност“;ОП№8„Суха термостатна камера (инкубатор)“;ОП№9„Лабораторен апарaт за преценка семенна течност - фотометър“;ОП№10„Лабораторен апарaт за преценка семенна течност - цветна камера с висока скорост“;ОП№11„Полуавтоматична машина и вакуум помпа с манометър за пълнене на пайети“;ОП№12„Комплект електрояекулатор с ректални сонди за едри и дребни преживни животни“;ОП№13„Сет за изкуствено осеменяване на едри преживни животни“;ОП№14„Сет за изкуствено осеменяване на дребни преживни животни“;ОП№15„Модулна термостатируема орбитална клатачка“;ОП№16„Водна баня“ – 2 бр.;ОП№17„Портативен мобилен термостат за транспортиране на сперма от коч“ - 2 бр.;ОП№18„Съдове за съхранение на семенна течност – 3 бр.“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 263506 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 321321 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

ОП№8–1750,00 лв. без ДДС,която представлява 0,54%;ОП№9–10800,00 лв. без ДДС,която представлява 3,36%;ОП№10–7250,00 лв. без ДДС,която представлява 2,26%;ОП№11–10630,00 лв. без ДДС,която представлява 3,31%;ОП№12–7575,00 лв. без ДДС,която представлява 2,36%;ОП№13–980,00 лв. без ДДС,която представлява 0,30%;ОП№14–1030,00 лв. без ДДС,която представлява 0,32%;ОП№15–6700,00 лв. без ДДС,която представлява 2,09%;ОП№16–2800,00 лв. без ДДС,която представлява 0,87%;ОП№17–2500,00 лв. без ДДС,която представлява 0,78%;ОП№18–5800,00 лв. без ДДС,която представлява 1,81% от Посочените проценти общата стойност на поръчката.Съгл. чл.21,ал.6 от ЗОП,Възложителят има право да възлага об.позиции по реда валиден за индивидуалната прогнозна стойност на всяка от тях,при условие,че прогнозната стойност на съответната об.позиция не надхвърля 154464лв. за доставки и услуги и общата прогнозна стойност на об.позиции,възложени по този начин,не надхвърля 20% от общата прогнозна стойност на поръчката.В този случай,независимо от остатъчната стойност на поръчката,тя се възлага по реда,приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозните стойности на ОП№№ 8 - 18 са под 154464лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20% от прогнозната стойност на цялата общ.поръчка.Тъй като всяка една от прогнозните стойности на ОП№№ 8 - 18 е под прага от 30000лв., същите попадат в приложното поле на чл.20,ал.4,т.3 от ЗОП.Предвид гореизложеното и на основание чл.21,ал.6 от ЗОП, ОП№№ 8-18 ще се възложат по реда на чл.20,ал.4,т.3 от ЗОП–чрез директно възлагане.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на същата календарна година, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане.Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това – да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200323cfNX2650374

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц.д-р Добри Желев Ярков

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора