00546-2020-0005

BG-гр. София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 3-72 от дата 23.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД, ул. Пловдивско поле 6, За: Теодора Трифонова-Найденова - юрисконсулт; Росица Христова- икономист, България 1756, гр. София, Тел.: 02 8076355, E-mail: ttrifonova@sbaoncology.bg, Факс: 02 8706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА СПЕЦИФИЧЕН МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка чрез покупка на специфичен медицински консуматив за нуждите на УСБАЛО ЕАД за период от 24 месеца. Поръчката е разделена в 8 обособени позиции, както следва: ОП №1 Стерилни/нестерилни „мед. изделия-операционен блок”, номенклатури 1-36 от Техн. спецификация–Приложение № 1 от Документацията за участие; ОП№ 2 Мед. изделия "чиста стая", номенклатури 37-42 от Техн. спецификация; ОП№ 3 Мед. Изделия „химиотерапия“: номенклатури 43-68.3 от Техн. спецификация; ОП№4 Мед. изделия „електрохирургия“: номенклатури 69-110 от Техн. спецификация; ОП№5 Мед. изделия „лъчелечение“: номенклатури 111-125 от Техн. спецификация; ОП№ 6 Мед. изделия „нуклеарна медицина”: номенклатури 132-133 от Техн. спецификация; ОП№ 7 „Мед. изделия включени с определена пределна цена в списък с мед. изделия по групи, които НЗОК заплаща“, номенклатури 134-138 от Техн. спецификация; ОП№8 Мед. изделия „брахитерапия": номенклатури 126-131 от Техн. спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2140831.1 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗОП "При възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да избират свободно открита или ограничена процедура." В настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка , възложителят избира да се проведе чрез открита по вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

1. Офертите трябва да бъдат валидни за срок от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите, определен в раздел IV.2.2 от обявлението за обществената поръчка. В раздел IV.2.6 от обявлението за обществената поръчка, срокът на валидност на офертите е изписан в месеци, поради липса на техническа възможност в утвърдения образец за изписването му в календарни дни. 2. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, доставките по Обособена позиция № 8 ще бъдат възложени по реда, валиден за индивидуалната им стойност – чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП (директно възлагане). Прогнозната стойност на тази обособена позиция не надхвърля 20 % от общата стойност на поръчката, както и сумата от 156 464 лв. без ДДС. Във връзка с горното, оферти в настоящата процедура следва да бъдат подавани само по отношение на Обособени позиции от № 1 до № 7 включително. 3. Възложителят може да замени Изпълнителя с нов изпълнител, при условията на чл. 116 ал. 1 т. 4 от ЗОП, и при положение, че: а) Изпълнителят писмено декларира, че е изпаднал в невъзможност или писмено откаже да доставя договорените медицински изделия, предмет на договора; или б) Изпълнителят не достави повече от 3 пъти поредни заявки в договорения срок или се установи, че доставените от него медицински изделия не отговарят на изискванията на техническата спецификация; или в) След подадена заявка, Изпълнителят е изпаднал в забава повече от 30 (тридесет) календарни дни; или г) При неотстранени явни недостатъци на медицинските изделия в договорения срок и при договорените условия за отстраняването им; или д) При неотстранени скрити недостатъци в договорения срок след представяне на констативен протокол. В тези случаи, Възложителят може да сключи договор със следващ, по низходящ ред в Решението за избор на изпълнител, участник. 4. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице и някое от следните обстоятелства, посочени в обявлението, възникнали преди или по време на процедурата: - обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; -лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; - сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; -доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10-дневен срок от обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Стефан Константинов Констанинов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на УСБАЛО ЕАД, гр. София