Версия за печат

02709-2020-0013

BG-Ботевград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер 07 от дата 23.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760088

BG412, Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца, местност Витиня, п.к. № 7, За: Соня Митинска, България 2140, Ботевград, Тел.: 0884 176847, E-mail: ddsvitinia@abv.bg, Факс: 0884 858496

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200323vwSr12422104.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл. 165, ал. 1 от Закона за горите - дърводобив, лов, опазване на горски територии и други


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на дизелово гориво и смазочни материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДЛС Витиня

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на дизелово гориво и смазочни материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДЛС Витиня, прогнозни количества: -Дизелово гориво – 195 000 литра; Газьол за отопление – 5 000 литра; Масло М 10 D – 4200 литра; Масло 15 W 40 – 600 литра; Масло 10 W 40 – 350 литра; Масло двутактово – 350 литра; Масло хидравлично – 2500 литра; Масло двигателно – 300 литра; Масло диференциално ЕР 90 – 550 литра; Спирачна течност – 120 литра; Масло 75 W 90 – 150 литра; Греси – 125 кг• Масло LL 5W 30 – 40 литра; Трансмисионно масло – 300 литра. Забележка: Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителят да ги закупи в пълен обем.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмет на доставките по настоящата обществена поръчка са горива и смазочни материали, които са необходими за нуждите на Възложителя при изпълнение на обичайната си дейност. С оглед оптимизиране изпълнението на поръчката и необходимостта от постигане на максимален процент на търговска отстъпка, Възложителят приема, че доставките не следва да бъдат разделяни в различни обособени позиции. Следва да се има предвид, че съществува риск при разделяне на обособени позиции, изпълнението на поръчката, прекомерно да се затрудни технически, а необходимостта от координиране на различни Изпълнители би могла сериозно да застраши правилното изпълнение на поръчката. Предвид горепосоченото, Възложителят счита, че не е целесъобразно настоящата обществена поръчка да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 406500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до КЗК с копие до Възложителя.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Тошко Йорданов Петков

VIII.2) Длъжност

Директор ТП ДЛС упълномощен с пълномощно № СЗДП 977-6/14.04.2016г.