Версия за печат

00657-2020-0003

BG-Габрово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

66. Застрахователна и/или осигурителна дейност


Решение номер РД08-1181 от дата 23.03.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 817040128

BG322, В и К ООД, бул. Трети март № 6, За: Розалия Пенчева - специалист стопанска дейност, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, E-mail: office@vik-gabrovo.com, Факс: 066 801178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-gabrovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/170-.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „В и К“ ООД – град Габрово по единадесет обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „В и К“ ООД – град Габрово по единадесет обособени позиции, като предлаганите застраховки следва да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в техническите спецификации. Предметът на обществената поръчка се разделя на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Застраховка „Имущество“; Обособена позиция № 2: Застраховка „Всички рискове на електронното оборудване“; Обособена позиция № 3: Групова рискова застраховка „Живот“, комбинирана с допълнителни медицински разходи; Обособена позиция № 4: Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица, вкл. Отговорност на дейността“; Обособена позиция № 5: Застраховка „Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие”; Обособена позиция № 6: Застраховка „Каско на СПС“; Обособена позиция № 7: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; Обособена позиция № 8: Задължителна застраховка „Трудова злополука“; Обособена позиция № 9: Застраховка „Живот за доживяване на определена възраст“ или „Рента“; Обособена позиция № 10: Застраховка "Имущество" на язовирната стена и прилежащите й МСО на язовир "Христо Смирненски"; Обособена позиция № 11: Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 357400 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Видът на процедурата е определен в зависимост от прогнозната стойност на поръчката - чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за общественните поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Според чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки, крайният срок за подаване на жалби срещу настоящето решение е десетдневен, считано от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Владимир Георгиев Василев

VIII.2) Длъжност

управител