Версия за печат

01622-2020-0001

BG-Ямбол:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

61. Педагогически науки


Решение номер 1 от дата 19.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000961472

BG343, Обединено училище Доктор Петър Берон, ул.Кожух планина №17, За: Ваня Драгова, България 8600, Ямбол, Тел.: 089 4449760, E-mail: ou.petarberon@abv.bg, Факс: 046 666832

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ouberon-yambol.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/ouberon-687/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване за децата от подготвителните групи и учениците от I клас, II клас, III клас, IVклас, Vклас, VI клас и VII клас в ОбУ „Д-р Петър Берон” за учебната 2020/ 2021г.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване за децата от подготвителните групи и учениците от I клас, II клас, III клас, IVклас, Vклас, VI клас и VII клас в ОбУ „Д-р Петър Берон” за учебната 2020/ 2021г. , както следва: По обособена позиция №1 - Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комнлекти/и достъп до ЕЧ учебници/, издадени от издателство „Клет България“ ООД с прогнозни стойност 36 711,30 лв. (тридесет и шест хиляди лева и седемстотин и единадесет лева и тридесет стотинки) без ДДС По обособена позиция №2 - Доставка на учебници и учебни комплекти/и достъп до ЕЧ учебници/, издадени от издателство „Просвета - София“ АД с прогнозна стойност 11 685,66 лв. (единадесет хиляди шестотин осемдесет и шест лева и шейсет и шест стотинки) без ДДС По обособена позиция №3 - Доставка на учебници и учебни комплекти/и достъп до ЕЧ учебници/, издадени от издателство „Бит и техника“ ООД с прогнозна стойност 1509,20 лв.( хиляда петстотин и девет лева и двадесет стотинки) без ДДС По обособена позиция №4 - Доставка на учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Архимед 2“ EООД с прогнозна стойност 2 996,67 лв.(двхиляди деветстотин деведесет и шест лева и шейсет и седем стотинки) без ДДС. По обособена позиция №5 - Доставка на учебници и учебни комплекти/и достъп до ЕЧ учебници/, издадени от издателство ИК ,,Рива“ АД с прогнозна стойност 280,27 лв.(двеста и осемдесет лева и двадесет и седем стотинки) без ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 53183.1 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата се възлага на основание чл.79, ал.1 т. 3 буква "в" от ЗОП, тъй като обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. Учебниците и учебните комплекти представляват обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за авторското право и сродните му права. По силата на чл. 18, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му ог други лица. Авторските права са предоставени от автора на издателя посредством издателски или друг договор, в следствие на които произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, съгласно Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти. Съгласно чл. 162 от ЗПУО министърът на образованието и науката утвърждава списък на познавателните книжки,учебници и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за съответната учебна година, като списъкът се публикува на официалната интернет страницата на Министерството на образованието и науката преди началото на учебната година. Познавателните книжки и учебници, които на се включени в утвърдения от министъра списък, не може да се използват в системата на училищното и предучилищното образование. Като се има предвид уредената в Наредба № 10 от 19.12.2017 г. процедура за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни комплектни на промените в тях, то може да се приеме, че притежанието на разглежданите авторски права се изследва в рамките на процедурата, в резултат на която съответният учебник/книжка/помагало се одобрява, т.е. щом съответното издателство е посочено в утвърдения на основание чл. 162 от ЗПУО списък, то е безспорно, че то притежава авторски и изключителни права за издаване и разпространение на съответните познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, като тези права са признати по законоустановения ред от министъра на образованието и науката. Със Заповед № РД09- 48/13.01.2020 г. министърът на образованието и науката е утвърдил списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година. Съгласно чл. 164 от ЗПУО учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в училището и е утвърден с протокол № 8/04.03.2020г. на Педагогическия съвет и е съгласуван с протокол № 3/12.03.2020 г. на Обществения съвет, а познавателните книжки и учебните комплекти, които се използват в предучилищното образование, се избират от учителите, които преподават в съответната група в детската градина или в училището. . В съответствие с посочените законови изисквания е направен избор на учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 г. и следва да се доставят учебници и учебни комплекти от следните издателства: 1. „Клет България“ 2. ООД „Просвета - София“ АД 3. „Бит и техника“ ООД 4. „Архимед 2“ EООД ИК 5. ,,Рива“ АД Единствените възможни изпълнители на поръчката са притежаващите авторски права върху тях издателства,поради и което с тези издетелства следва да се склчат договори за доставка на учебници и учебни комплекти. На основание чл. 65, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на закона за общественитеп поръчки няма да се изпраща покана за договаряне, а директно ще се заявят на издателствата съответните количества учебници и учебни комплекти и след влизане в сила на решението ще се сключат договори за доставка на основание чл. 79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на закона за общественитеп поръчки няма да се изпраща покана за договаряне, а директно ще се заявят на издателствата съответните количества учебници и учебни комплекти и след влизане в сила на решението ще се сключат договори за доставка на основание чл. 79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП, както следва:1. „Клет България“ 2. ООД „Просвета - София“ АД 3. „Бит и техника“ ООД 4. „Архимед 2“ EООД ИК 5. ,,Рива“ АД

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При подписване на договора всяко издателство представя освен документите по чл.112, ал.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване се определя на 10/десет/ дни при спазване на разпоредбите на чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Дошка Иванова Ченкова

VIII.2) Длъжност

Директор