Версия за печат

00579-2020-0002

BG-с.Струмяни:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер ОП-2(1) от дата 20.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, с.Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, За: Василка Панкова, България 2825, с.Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка предвижда извършване на инженеринг – изработване на работен инвестиционен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор. Инвестиционният проект трябва да включва части “Геодезия”, “Конструктивна”, “Хидрология”, “Геология”, “Временна организация и безопасност на движението”, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве, План за управление на строителните отпадъци, Сметна документация и трябва да бъде изготвен в съответствие с разпоредбите на ЗУТ, НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ и приложимата нормативна и поднормативна уредба.. Главни мерки по извършване на СМР са: изкореняване и/или изсичане на дървета/храсти за площ от 6320 м2, в т.ч. товарене и извозване, машинно разриване на земни скални маси 632м3, механизиран изкоп на земни скални маси 632м3, механизирано профилиране на речното корито 6320м2, превоз на земни и скални маси с камион. Предвижда се още: изграждане на нова подпорна стена с дължина 208 м и височина 2м, машинен изкоп, обратен насип и уплътняване. По време на строителството избраният изпълнител следва да осигури авторски надзор по реда на чл. 162 от ЗУТ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

Показателите за оценка на офертите:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка включва еднороден предмет на изпълнение за един обект - р. Каменица. Предвижда се проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обекта. Технологично изпълнението на работният проект, СМР и упражняването на авторския надзор за обекта е взаимосвързано, като изграждането на обекта засяга р. Каменица на територията на община Струмяни. Обекта на интервенция е един, а дейностите по инженеринга са взаимносвързани.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 983795.76 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка е открита на основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, ал. 2, т. 9, чл. 20, ал. 2, т. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. Основанието за провеждане на процедурата е необходимост от изпълнение на инженеринг за обект р. Каменица, а именно дейности по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни. В настоящия случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 983 795.76 (деветстотин осемдесет и три хиляди седемстотин деветдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС. Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки за строителство на стойност между 270 000 лева и 10 000 000 лева, където попада настоящата обществена поръчка, възложителят прилага процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или т. 13 от ЗОП. С оглед на това, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на процедура „публично състезание“. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура „публично състезание“ осигурява в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката и прозрачност при разходването на финансовите средства, тъй като всички заинтересовани лица могат да подават оферта. С цел да постигнат и най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага чрез определения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при възлагане на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП. Възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка. Всяка от страните по договора за обществена поръчка може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. Възложителят предвижда и поетапно изпълнение на дейностите, съобразно полученото финансиране.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите за възлагане на обществена поръчка. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Димитров Илиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Струмяни