Версия за печат

00714-2020-0005

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 57 от дата 20.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД, бул. Цар Освободител 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613797, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - гр. Варна за период от 24 месеца - договаряне без предварително обявление на основание чл. 79 ал. 1 т. 1 от ЗОП

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 24 месеца. Предметът на обществената поръчка е обособен в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Безвъзлови конци, Обособена позиция № 2 Ендоскопски торбички с две номенклатурни единици: 1. Ендоскопска торбичка с размери 76/150мм-200мл. - 100 бр. и 2. Ендоскопска торбичка с размери 85/160мм-200мл.-500 бр. и Обособена позиция № 3 Консумативи за рентгенова диагностика - филми - с номенклатурни единици: 1. Филми 13х18 - зелени - 4000 бр.;2. Филми 18х24 - сини-200 бр.; 3. Филми 24х30 - сини-300 бр.; 4. Филми 30х40 - сини-200 бр.; 5. Филми 35х35 - сини- 200 бр. Обособените позиции са от типа затворени и участниците следва да оферират доставка на стоките по всички номенклатурни единици в обхвата на позицията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 36370.76 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 534398.86 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД" за период от 24 месеца, с уникален номер в РОП 00714-2019-0002


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С решение № 49/09.07.2019 г. е била открита открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД" за период от 24 месеца", обособена в 70 затворени обособени позиции. С Решение № 51/27.12.2019 г. на основание чл. 22 ал. 1 т. 8 от ЗОП вр. чл. 110 ал. 1 т. 1 и 2 от ЗОП, процедурата е била частично прекратена по отношение на част от обособените позиции, в т.ч. по отношение на Обособена позиция № 48 - Безвъзлови конци; Обособена позиция № 57 - Ендоскопски торбички и Обособена позиция № 69 - Консумативи за рентгенова диагностика - филми, поради това, че по ОП № 48 не е била подадена нито една оферта, а всички оферти по ОП № 57 и ОП № 69 не са отговаряли на предварително обявените условия на поръчката и са били неподходящи. Решението за частично прекратяване на процедурата е влязло в сила. Настоящата поръчка се открива при условия, идентични с тези на предходно проведената открита процедура. От изложеното по-горе се установява, че в случая са налице предпоставките на чл. 79 ал. 1 т. 1 от ЗОП за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по отношение на медицинските консумативи по обособените позиции, за които предходната открита процедура е била прекратена.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

По Обособена позиция № 1 Безвъзлови конци - до МЕДИКАЛ ЕООД, ЕИК 831275019 По Обособена позиция № 2 Ендоскопски торбички - до Б.Браун Медикал ЕООД, ЕИК 175016820 По Обособена позиция № 3 Консумативи за рентгенова диагностика - филми - до Истлинк България ООД, ЕИК 115573932

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 49 от 09.07.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00714-2019-0002

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 т. 5 б. "а" от ЗОП - в 10-дневен срок от публикуване на решението за откриване на процедурата

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Георгиев Ковачев

VIII.2) Длъжност

Управител на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД