01026-2020-0004

BG-Искър:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 7 от дата 20.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413942

BG314, Община Искър, гр. Искър, ул. Георги Димитров № 38, За: Теменужка Василева; Бистра Минковска, България 5868, Искър, Тел.: 0879 010314; 0879 010280, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iskar.nit.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-72.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Упражняване на авторски надзор при строителни дейности за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VІІІ-689; кв.20 гр. Искър, община Искър“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на авторски надзор при строителни дейности за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VІІІ-689; кв.20 гр. Искър, община Искър“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на административен договор № BG06RDNP001-7.008-0030-С01 от 24.10.2019 г. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни общински сгради в гр. Искър, община Искър“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е приложимо разделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1651.75 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят има сключен Договор № Д-ОА-87 от 15.06.2018 г. с „ПРОИНЖ АП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Мусала № 22, за изготвяне на проекти по част «Архитектура», част «Конструкции», част «ОиВ», част «Енергийна ифективност», за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VІІІ-689; кв.20; гр.Искър, община Искър“. За горецитираният договор е проведена процедура по реда на чл. 191, ал. 1, т.3 от ЗОП с предмет: „Актуализация проект: „Спортен център кв. 20 в гр. Искър” с ново наименование: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VІІІ-689; кв.20; гр.Искър, община Искър“. За услугата авторски надзор, може да не се извърши договаряне, в случай, че във вече сключен договор за проектиране на обекта, е била предвидена клауза за последващ авторски надзор. В такъв случай, услугата е възложена и може да се заплаща от бюджета на проекта, по силата на сключения договор до одобрения размер – 1651,75 лева без ДДС. В случай на сключване на отделен договор за извършване на авторския надзор, следва да се прекрати изпълнението на това задължение по евентуален предходен договор с проектанта. Според чл. 2 от ЗАПСП авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона авторското право и сродните му права (ЗАПСП), обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ: „Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително.“ За да бъде изпълнено изискването на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ за определяне условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между Възложителя и Проектанта е необходимо изборът на изпълнител да бъде осъществен именно по реда на чл.182 от ЗОП на основание в чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП – „наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост“ с предмет: „Упражняване на авторски надзор при строителни дейности за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VІІІ-689; кв.20 гр. Искър, община Искър“. Поръчката не е разделена на обособени позиции, тъй като услугите по авторски надзор са в рамките на изготвения проект и носителят на правата върху него е единствен.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Покана се изпраща до „ПРОИНЖ АП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Мусала № 22.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване на основание чл.197, ал.1, т. 5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедура на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Валентин Василев Йорданов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Искър