Версия за печат

02712-2020-0009

BG-Кубрат:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер РД-068 от дата 20.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050052

BG324, Северноцентрално държавно предприятие гр.Габрово ДП ТП Държавно горско стопанство Сеслав, гр.Кубрат, ул.Осми март №3, За: Цветомир Цонев, България 7300, Кубрат, Тел.: 088 5056313, E-mail: seslav@scdp.bg, Факс: 0848 75186

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://scdp.bg/procedures/16203.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско и ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на резервни части и консумативи и ремонтни услуги на служебните леки автомобили, товарни автомобили, мотоциклети и селскостопанска техника / трактори и прикачен инвентар/,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, ДГС „СЕСЛАВ“ТП, за срок от 12 календарни месеца”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на резервни части и консумативи и ремонтни услуги на служебните леки автомобили, товарни автомобили, мотоциклети и селскостопанска техника / трактори и прикачен инвентар/,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, ДГС „СЕСЛАВ“ТП, за срок от 12 календарни месеца”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

предмета на поръчката е единен и не предпоставя разделяне на доставката на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 83000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Откритата процедура дава възможност за участие на максимално широк кръг участници и осигурява максимална прозрачност и публичност и гарантира най-голяма конкуренция.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата процедура се обявява на основание Заповед № 215 от 26.11.2018г. на Директора на СЦДП ДП

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Тони Друмев Димитров

VIII.2) Длъжност

Директор ДГС "Сеслав"ТП при СЦДП ДП