Версия за печат

03485-2020-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер 130 от дата 20.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000451099

BG421, Детска градина Мая– гр. Пловдив, ул. Иван Гарванов 28А, За: Стоил Семерджиев - Директор, България 4004, Пловдив, Тел.: 032 692162, E-mail: maya@dg.plovdiv.bg, Факс: 032 692162

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://cdgmaq.com/site.

Адрес на профила на купувача (URL): http://cdgmaq.com/site/blog/2020/03/proceduri-po-zop-dosie1/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мая“ – гр. Пловдив, по 5 обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ Мая – гр. Пловдив, по 5 обособени позиции, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения за съответната обособена позиция – неразделна част от документацията за бществената поръчка. Обособените позиции са, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставки на хляб и тестени изделия“ Обособена позиция № 2 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“ Обособена позиция № 3 „Доставки на консервирани и преработени плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни продукти и варива“ Обособена позиция № 4 „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти“ Обособена позиция № 5 „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 181433.24 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка има за предмет доставки и прогнозната й стойност (с предвиденото подновяване) попада в праговете по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, поради което обществената поръчка се възлага с процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Предвид, че се предвижда подновяване на договорите, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената прогнозна стойност на обществената поръчка е с включено предвиденото подновяване.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

СТОИЛ ПЕТРОВ СЕМЕРДЖИЕВ

VIII.2) Длъжност

Директор на ДГ Мая - гр. Пловдив