Версия за печат

00022-2020-0001

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер А-551 от дата 19.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. Акад. николай Хайтов №9, За: Дора Младенова - началник на отдел Екология и околна среда, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20328, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.asenovgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200319Vnji1932547.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Събиране и транспортиране на битови отпадъци, включително и на битови отпадъци по чл.19, ал.3, т.9 и т.10 от ЗУО, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, включително машинно метене и миене, дезинфекция на съдове за събиране на битови отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване на гр. Асеновград, включително кв. Горни Воден и кв. Долни Воден.“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка включва предоставяне на услуги за извършване на следните дейноси: Събиране и транспортиране на битови отпадъци, включително и на битови отпадъци по чл.19 ал.3 т.9 и т.10 от ЗУО в осигурени от изпълнителя съдове; Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – машинно и ръчно метене, машинно и ръчно миене, както и почистване на нерегламентирани струпвания на отпадъци; Дезинфекция на съдовете за събиране на битови отпадъци; Дейности по зимно поддържане и снегопочистване. Изпълнението на всички дейности ще се извършва по маршрутни графици и кратност, зададени от Възложителя. Услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци обхващат ежедневни дейности по обслужване на съдове за битови отпадъци и превоз на събранитe отпадъци, включително съпътстващите дейности по товарене и разтоварване на отпадъците от територията на гр. Асеновград до посочена от възложителя площадка за предаване за обезвреждане/оползотворяване. Събирането на битовите отпадъци ще се извършва в съдове на Изпълнителя. В обхвата поръчката се включват и дейностите по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – машинно и ръчно метене, машинно и ръчно миене, както и почистване на нерегламентирани струпвания на отпадъци. Предаването на тези отпадъците се извършва на площадките за третиране на отпадъци, посочени от възложителя. Услугите по машинно метене и машинно миене, включително миене с маркуч следва да се предоставят по график на възложителя. Услугите по ръчно метене следва да се предоставят от изпълнителя ежедневно в работните дни през цялата календарна година. Услугата по дезинфекция на съдовете за битови отпадъци се предоставя от Изпълнителя най-малко 2 /два/ пъти в годината. Необходимите за това дезинфектанти следва да бъдат осигурени и са за сметка на изпълнителя. Обемът и маршрутите се определят от Възложителя. Сроковете и цикличността на услугите по дезинфекция на съдовете за битови отпадъци, целогодишно могат да бъдат променяни от Кмета на община Асеновград или упълномощено от него лице. Промяната се извършва с писмено уведомление до Изпълнителя. Услугите по зимно поддържане на територията на гр. Асеновград, кв. Горни Воден и кв. Долни Воден представляват дейности по ефективна работа при зимни условия - снегопочистване и предотвратяване обледеняването на улици и тротоари. Предоставят се денонощно при нужда за периода от 16.11 до 15.03 всяка календарна година. Зимното поддържане се извършва с противообледенителни материали, осигурени от възложителя. Дейностите по почистване на нерегламентирани струпвания на отпадъци се изпълняват при възникнала необходимост, след писмена заявка на възложителя.Изпълнението на всички гореописани дейности по предмета на поръчката се извършва чрез отчитане на брой отработени машиносмени и работни дни.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

На основание чл. 46, ал. 1 от ЗОП възложителят преценява, че предметът на настоящата обществена поръчка няма да бъде разделян на обособени позиции. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и взаимозависими дейности, които следва да бъдат извършени в определена обвързаност и последователност. Необходимо е да се осигури синхронизация в изпълнението на различните дейности, което от своя страна изисква разработване на единна и цялостна концепция за изпълнение на предмета на поръчката. Именно поради това, възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант от техническа и организационна гледна точка и минимизира значително риска недостатъчната координация на различни изпълнители да доведе до неправилно, забавено или некачествено изпълнение. Неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции не води до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, както и не би довело до необосновано предимство или необосновано ограничаване на участието на стопански субекти в обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 6824619 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид прогнозната стойност на поръчката и обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на пряко договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на публични средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 6 824 619 лв без ДДС, включваща: 6 066 328 лв. без ДДС, представляващи плащанията по поръчката, определени по реда на чл.21, ал.11, т.2 от ЗОП, както и 758291 лв. без ДДС, предвидени като опция за извършване на дейностите включени в предмета на договора, съгласно чл.21, ал.1 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Теньо Николов Манолов

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет, оправомощен със Заповед № А-2217 от 14.11.2020 год. на Кмета на Общината