Версия за печат

02988-2020-0001

BG-БУРГАС:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

61. Педагогически науки


Решение номер РД-12-843 от дата 18.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000048995

BG34, СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПЕТКО РОСЕН, К-С МЕДЕН РУДНИК ЗОНА А, За: МАГДАЛЕНА ИГНАТОВА ПЕНДЕВА, България 8011, БУРГАС, Тел.: 056 852184, E-mail: petkorosen@abv.bg, Факс: 056 852184

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.petko-rosen.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.sop.bg/petkorosen-329/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учебната 2020/2021 година

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми класове в СУ „Петко Росен“ Бургас, за учебната 2020/2021 година по обособени позиции: Обособена позиция 1: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Клет България“ ООД; Обособена позиция 2: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство ИК „РИВА” АД; Обособена позиция 3: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Архимед 2” ЕООД; Обособена позиция 4: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателства „Просвета – София“ АД, „Просвета Плюс“ ЕООД и „Просвета Азбуки“ ЕООД; Обособена позиция 5: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета Плюс“ ЕООД; Обособена позиция 6: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсън Едюкейшън Лилимитид – Лонгман“, представлявано от „С.А.Н. – ПРО“ ООД; Обособена позиция 7: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника“ ООД; Обособена позиция 8: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство ИК „Домино“, представлявано от „Домино“ ЕООД;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 54582.05 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотивите за избора на процедура по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от ЗАПСП. Съгласно чл. 18, ал. 1 от същия закон, авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. Тези авторски права са предоставени от автора на издателя посредством издателски или друг договор, от който произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в процедурата за оценяване и одобряване, съгласно Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Съгласно чл. 162 от ЗПУО министърът на образованието и науката утвърждава списък на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за съответната учебна година, като списъкът се публикува на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката преди началото на учебната година. Познавателни книжки и учебници, които не са включени в утвърдения от министъра списък, не може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование. Като се има предвид уредената в Наредба № 10 от 19.12.2017 г. процедура за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и на промените в тях, то може да се приеме, че притежанието на разглежданите авторски права се изследва в рамките на процедурата, в резултат на която съответният учебник/книжка/помагало се одобрява, т.е. щом съответното издателство е посочено в утвърдения на основание чл. 162 от ЗПУО списък, то е безспорно, че то притежава авторски и изключителни права за издаване и разпространение на съответните познавателни книжки, учебници и учебни помагала, като тези права са признати по законоустановения ред от министъра на образованието и науката. Със Заповед № РД09-48/13.01.2020 г. министърът на образованието и науката е утвърдил списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година. Съгласно чл. 164 от ЗПУО учебниците и учебните помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет, а познавателните книжки и учебните помагала, които се използват в предучилищното образование, се избират от учителите, които преподават в съответната група в детската градина или в училището. В съответствие с посочените законови изисквания е направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 г., съгласуван с Протокол № 4 от 17.03.2020 г. от заседание на Обществения съвет при училище СУ „Петко Росен“, съгласно който са избрани и следва да се доставят познавателни книжки, учебници и учебни помагала от съответните издателства.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ППЗОП възложителят няма да изпраща покана, а директно ще заяви на съответните издателства нужните количества и след влизане в сила на настоящото решение ще сключи договори за обществена поръчка. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване се определя на 10 (десет) дни при спазване на разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

МАГДАЛЕНА ИГНАТОВА ПЕНДЕВА

VIII.2) Длъжност

ДИРЕКТОР