Версия за печат

01270-2020-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РПД20-РД93-8 от дата 18.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270530

BG411, Столична община - район Подуяне, Столична община - район Подуяне, ул. Плакалница № 51, За: Станислава Стоянова, България 1517, София, Тел.: 02 8146162, E-mail: raion@poduiane.info, Факс: 02 8471871

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.poduiane.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.poduiane.info/zop-profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Друг: Местен орган на изпълнителната власт


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Инженеринг (проектиране и строителство) на междублокови пространства в ж.к. „Левски – зона В“, р-н „Подуяне“, в два етапа – І етап - кв.10, кв.11 и кв.12, м. „ж.к. „Левски – зона В“, р-н „Подуяне“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка включва проектиране и СМР за изграждане на паркоустройство и благоустройство на междублоковите пространства, включително детски и спортни площадки, изграждане на нова улица и паркинги, изграждане на улично осветление, изграждане на поливни системи за зелените площи и отводняване на пътните настилки. Междублоковите пространства, в които ще се извършват дейностите са в кв.10, кв.11, кв.12 в м.“Левски – зона В“, р-н „Подуяне“, представляващи поземлени имоти в които са разположени следните жилищни блокове на ж.к. „Левски В“: кв. 10 - бл.10, бл.10А, бл.11, кв. 11 - бл.12, бл.13, бл.14, кв. 12 - бл.15, бл.16. Терените в посочените карета представляват междублокови пространства, няма изградена инфраструктура, голяма част от зелените площи са компроментирани и липсва тревна покривка, поради паркиране в тях. Няма изградени детски или спортни площадки или други елементи на благоустрояването като алеи, осветление, паркова мебел.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възлагането на дейностите, включени в предмета на поръчката чрез една процедура за „инженеринг“ е изрично предвидена и допустима от ЗОП правна възможност, тъй като между дейностите, включени в предмета на поръчката е налице техническа и икономическа обвързаност. От друга страна, по този начин се спестяват време и ресурси: не се провеждат отделни процедури за избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор и за избор на изпълнител за извършване на СМР. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай би било крайно нецелесъобразно и би причинило значително забавяне и затруднения за възложителя при организирането и провеждането на процедурата, както и при контролиране изпълнението на договора. Възлагането на поръчката, без тя да бъде разделяна на обособени позиции, гарантира постигане на оптимален резултат.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1225000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възлагането на обществената поръчка е при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като за изпълнението й не е осигурено финансиране. Изпълнението на дейностите ще започне след осигуряване на финансиране, за което възложителят ще уведоми писмено изпълнителя.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ева Михайлова Митова

VIII.2) Длъжност

Кмет на Столична община - район "Подуяне"