Версия за печат

02692-2020-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер 1 от дата 13.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000676181

BG411, Детска градина № 74 Дъга, жк Суха река, ул.Хан Севар № 1, За: Райна Велинова, България 1517, София, Тел.: 02 8479836, E-mail: r.s.velinova@abv.bg, Факс: 02 8479836

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dg74-daga.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dg74-daga.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДГ № 74 „Дъга”, гр.София

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставки по заявка на възложителя до адреса на същия

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на стоките предмет на доставка не позволява това

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

чрез публично състезание могат да се получат най-голяма брой конкурентни оферти

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.196 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Райна Симеонова Велинова

VIII.2) Длъжност

Директор