Версия за печат

00856-2020-0002

BG-Търговище:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 697 от дата 16.03.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 835014989

BG334, Водоснабдяване и канализация ООД Търговище, бул. 29-ти Януари № 3, За: Румяна Милушева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61256, E-mail: rumiana.milusheva@abv.bg, Факс: 0601 67465

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.viktg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200316hdLJ1033419.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на инертни материали за нуждите на експлоатационните райони на “Водоснабдяване и канализация” ООД - Търговище

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва доставка на инертни материали, както следва: Фракция със скален произход (трошен камък); Фракция 0-5 (0-4) mm; Несортиран материал 0-40 mm; Несортиран материал 0-63 mm; Несортиран материал 0-80 mm; Фракция 20-40 mm; Фракция 40-80 mm. Доставката на инертните материали (фракция) да се извършва чрез периодични доставки в количества, определени по предварителни писмени заявки, съобразно нуждите на “В и К” ООД Търговище, и извършване на бързи доставки при аварийни нужди на Възложителя. Място на изпълнение на поръчката: франко складове и депа на територията на експлоатационните райони на “В и К” ООД, Търговище, с транспорт на Изпълнителя. Количеството на инертните материали (фракция) по всяка доставка ще се определя според текущите писмени заявки на Възложителя регулярно през срока на действие на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е разделена на обособени позиции, тъй като Възложителят желае да постигне еднаква максимално добра организация и контрол по доставките на инертни материали, както и постигане на по – голяма икономичност при разходването на средствата, поради което е целесъобразно изпълнението на обществената поръчка да се извършва от един изпълнител. Предвид горните съображения и с оглед на сновната цел на ЗОП за постигане на ефективност при разходване на публични средства, в случая се приема, че разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно, тъй като се цели оптимален резултат за доставка на всички инертни материали.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 300000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката предполага провеждане на публично състезание, съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Целта e да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за възложителя условия, като от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 - срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Явор Кирилов Миланов

VIII.2) Длъжност

Управител