Версия за печат

00714-2020-0004

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

49. Фармация


Решение номер 56 от дата 12.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД, бул. Цар Освободител 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613797, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: представляващ лечебно заведение съгласно чл. 5 ал. 2 т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД за период от 24 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка се разделя на 213 (двеста и тринадесет) обособени позиции с посочено Международно непатентно наименование (INN), изисквания за лекарствена форма, количество активно лекарствено вещество в 1 бр. лекарствена форма и брой лекарствени форми, подробно посочени в Техническите спецификации - Таблица № 1 от документацията на обществената поръчка. Всеки участник в процедурата може да представи предложение за една или повече обособени позиции. Възложителят не поставя ограничение за броя на обособените позиции, които ще се възложат на един изпълнител. Не се допуска представяне на варианти в офертата. Посочените в Техническите спецификации - Таблица № 1 от документацията количества са ориентировъчни и не пораждат задължение възложителят да ги закупи в пълен обем. Изпълнението на доставките се определя от фактическите потребности на лечебното заведение.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 934282.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предметът на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и прогнозната стойност. Не са налице условия за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне – с обявление или без обявление. С цел осигуряване на максимална публичност и постигане на най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по реда на чл. 73, ал. 1 ЗОП, а именно открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

1.Оферираните от участниците лекарствени продукти следва да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ. 2.Оферираните лекарствени продукти следва да имат разрешение за употреба на територията на Република България, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета (чл. 26 във връзка с чл. 23, ал. 1 на ЗЛПХМ. 3.Оферираните цени на лекарствените продукти, включени в Приложение 2 и Приложение 4 на ПЛС или др. Списък/Регистър да не са по-високи от утвърдените от Националния Съвет и определените от НЗОК. При разлика между цените, оферираната от участника цена не следва да е по-висока от най-ниската от съответните стойности, към датата на отваряне на офертите. 4.Оферираните лекарствени продукти, следва да са с цени, не по-високи от тези, по които НЗОК ги заплаща на лечебното заведение, съгласно действащия Национален рамков договор. 5. Срок на доставка на лекарствен продукт - до 24 часа след подадена от възложителя писмена заявка за доставка, освен в случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение между страните за срок на доставка, различен от обявения. 6. Срок на годност - към момента на доставяне на лекарствените продукти следва да е изтекъл не повече от 25 % (двадесет и пет процента) от срока им на годност, даден им от техния производител. В случай че по време на провеждане на обществената поръчка и/или след нейното възлагане НЗОК и/или друг компетентен орган въведе изисквания по отношение на срока на годност на лекарствените продукти, доставяни за нуждите на болничната медицинска помощ, то участниците, респ. избраните изпълнители по договори, следва да доставят лекарствени продукти със съответния срок на годност, считано от датата на влизане в сила на изискването.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подавана в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Георгиев Ковачев

VIII.2) Длъжност

Управител на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД