Версия за печат

01958-2020-0003

BG-АНТОН:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 3 от дата 12.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000777255

BG412, ОБЩИНА АНТОН, ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ №1, За: АНДРЕЙ СИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН, България 2089, АНТОН, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.antonbg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.antonbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=115.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ДФ „Земеделие“ и Община Антон за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г..

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка еИзграждане на физкултурен салон с топла връзка към Уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ДФ „Земеделие“ и Община Антон за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Представеният проект предвижда изграждане на физкултурен салон в северозапад - ния край на имота на три метра отстояние от границите на имота и с капацитет до 100души. В ситуационно отношение обемът на салона се предвижда да бъде в ортогоналната система на вече съществуващото училище. Между двете сгради се предвижда да се изгради топла връзка, като се отвори достъп през коридора на първия етаж при късата северозападна фасада на лявото тяло. Топлата връзка служи за предверие към салона и дава възможност за преминаване от едната част на двора към другата, а във вертикално отношение дава връзка посредством стълбище към долното ниво на топлата връзка и салона, като на долното ниво са развити четири съблекални с душове и тоалетни, фитнес зала за не повече от 15 души, малка канцелария, тоалетни с умивалници и технически помещения. Новопроектираните врати ще бъдат с антипаник брави и система за гласово оповестяване.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В конкретния случай не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 601046 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност от 270 000 лв. до 10 000 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 на ЗОП процедури. В случая прогнозната стойност на обществената поръчка е 601046.00 лева без ДДС и е под прага, определен с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, поради което същата следва да бъде проведена процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка. Провеждането на публично състезание гарантира в максимална степен свободна и лоялна конкуренция при избор на изпълнител, ефективно и целесъобразно разходване на средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179-срещу решението за отркриването на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

АНДРЕЙ СИМОВ СИМОВ

VIII.2) Длъжност

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН