Версия за печат

00510-2020-0002

BG-Девня:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 1002-97 от дата 11.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000096345

BG331, Община Девня, бул. Съединение № 78, За: инж. Нели Павлова, България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: kmet@devnya.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.devnya.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци – гр.Девня“ в имоти с идентификатори 20482.235.38 и 20482.235.39 по КК на гр.Девня по две обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции: Обособена позиция 1: Закриване и техническа рекултивация на депо за ТБО; Обособена позиция 2: Биологична рекултивация на депо за ТБО. Втората от тях ще бъде възложена по реда, валиден за индивидуалната й стойност - директно възлагане. С настоящата поръчка се възлага първата обособена позиция с наименование „Закриване и техническа рекултивация на депо за ТБО“. Техническата рекултивация ще бъде изпълнена съгласно одобрен проект за рекултивация по реда на ЗУТ. Заложени са строителни дейности, пряко свързани с реализацията на техническата рекултивация на депото, без които е невъзможно въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно ЗУТ и издаване на протокол за приемане и съгласно раздел V от Наредба № 26/1996 г., както и почистване на замърсени терени, съседни на определените за рекултивация. Предвиденият терен за рекултивация е с площ 20238 кв.м. /в това число замърсени територии/, като заета ортогонална площ е 20016 кв.м., а околната повърхнина на тялото на депото е 21120 кв.м. - Първи етап: включва мерки за отстраняване (изгребване) и предепониране на разпилените твърди битови отпадъци от съседния терен и отпадъците с недопустим откос (над 220); подравняване на терена, предепониране и компактиране на отпадъците в тялото на депото; подравняване на откосите, полагане на подравнителен почвен слой над подравнените отпадъци, подравняване на почвения слой. - Втори етап: изграждане на финалното покритие (горния изолиращ екран); полагане на слой за улавяне на евентуален сметищен газ (биогаз); защитен слой срещу проникване на повърхностни води, полагане на основен пласт почва с мощност 0,70м., полагане на хумусен пласт; контрол и отвеждане на повърхностните води и оформяне на излазите на газовите кладенци, направа на визьорни и реперни точки.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договорът с определения за изпълнител участник ще бъде сключен под условие че изпълнение на дейностите по тази позиция ще започне при осигурено финансиране. Финансирането през 2020 г. ще бъде предоставено чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 975570 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 927570 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции: Обособена позиция 1: Закриване и техническа рекултивация на депо за ТБО Обособена позиция 2: Биологична рекултивация на депо за ТБО ВАЖНО! На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП възложителят ще възложи обособена позиция № 2 „Биологична рекултивация на депо за ТБО“ по реда, валиден за индивидуалната й стойност. По настоящата обществена поръчка участниците могат да подават оферти само за Обособена позиция № 1: „Закриване и техническа рекултивация на депо за ТБО“.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура по провеждане на публично състезание се организира и провежда на основание чл. 178, ал. 1, чл. 18, ал. 1, т.12, вр. чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с оглед размера на прогнозната й стойност. ВАЖНО: За Възложителя е в сила разпоредбата на § 131, ал. 3 от ПЗРЗОП, съгласно която за обществените поръчки, чието възлагане е започнало след 31 декември 2019 г., но до датата, определена в графика по ал. 1, се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г., като разпоредбите на чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а", чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 се прилагат в редакцията от 1 януари 2020г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

1) Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции: Обособена позиция 1: Закриване и техническа рекултивация на депо за ТБО Обособена позиция 2: Биологична рекултивация на депо за ТБО ВАЖНО! На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП възложителят ще възложи обособена позиция № 2 „Биологична рекултивация на депо за ТБО“ по реда, валиден за индивидуалната й стойност. По настоящата обществена поръчка участниците могат да подават оферти само за Обособена позиция № 1: „Закриване и техническа рекултивация на депо за ТБО“. 2) Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодатеството на държавата, в която обединението е установено.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подадено в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока за публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Донка Георгиева Йорданова

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Община Девня, упълномощена на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед № 1002-469/12.11.2019г. на Кмета на Община Девня