Версия за печат

03546-2020-0002

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер АСД-02-103 от дата 11.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000458713

BG421, Детска градина Малина - гр. Пловдив, ул. Кичево № 48, ул. Бугариево № 30, За: Доротея Боева - Директор, България 4004, Пловдив, Тел.: 0359 32207271, E-mail: cdg_malina_pld@abv.bg, Факс: 0359 32207271

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.cdg-malina.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://cdg-malina.com/site/blog/category/profil_na_kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ДГ "Малина" – гр. Пловдив, ул. „Кичево“ № 48"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е "Приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ДГ "Малина" – гр. Пловдив, ул. „Кичево“ № 48". Поръчката се възлага за срок от 1 година от датата на сключване на договора. Изпълнителят следва да приготвя и доставя ежедневно в работните дни закуска, подкрепителна закуска, обяд и следобедна закуска за 210 деца и само обяд за 13 правоимащи в детската градина.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не позволява разделянето на обособени позиции. Приготвянето и доставката следва да се извършва от един икономически оператор, с оглед на необходимостта от строг контрол при изпълнението на настоящата поръчка. Освен това разделянето на позиции носи риск по едната от позициите да не бъде избран изпълнител, с което става невъзможно изпълнението на дейностите по другата/другите позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 136223.75 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата поръчка е на стойност съгласно праговете по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, поради което се възлага с процедура на "публично състезание" по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Прогнозната стойност на поръчката е лимитна. Настоящата поръчка ще се провежда при условията на чл. 181, ал. 2 от ЗОП - оценката на предложенията на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 10-дневен срок.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Доротея Кирилова Боева

VIII.2) Длъжност

Директор